Waar is Allaah?

Allaah Ta'ala is boven de zeven hemelen en gezeteld (Istawaa) over Zijn Troon. Zie hoe Imaam Daar Al-Hidjrah Maalik Ibn Anas rahiemehoellaah een man van de mensen van begeerten weerlegde toen deze aan hem vroeg:

Hoe is Al-Istiwa van Allaah?

Allaah Ta’ala zegt:

Ar-Rahmaan Istawa (is gezeteld) over de Troon. (Soerah Ta-Ha: Vers 5)

Imaam Maalik rahiemehoellaah antwoordde (nadat hij in de gaten had dat de bedoeling van deze man niet het kennis nemen maar Al-Fietnah was).

Al-Istiwa is (taalkundig) bekend, maar de manier waarop is onbekend, er in te geloven is waadjib (verplicht) en ernaar te vragen is een bid’ah! (Overgeleverd door Ad-Daarmie in Red alaa Al-Djamiyah blz. 33 )

Vervolgens gaf Imaam Maalik rahiemehoellaah zijn studenten opdracht om deze man uit zijn gezelschap te verwijderen. Wat Imaam Maalik zei over Al-Istiwa is een groot uitgangspunt voor allee Eigenschappeen van Allaah. Dit moet daarom als richtsoener gebruikt worden zodat we ver weg blijven van de dwaling van Al-Moea’tielen en misleidingen van Al-Moeshebbihah!

De Eigenschap van Allaah Ta'ala Al-Istiwa komt voor in zeven verschillende Verzen in de Heilige Koran: Soerah Al-Araaf Vers: 54, Soerah Yoenoes Vers:3, Soerah Ar-Rad Vers:2, Soerah Ta-Ha Vers:5, Soerah Al-Forqaan Vers: 59, Soerah As-Sadjdah Vers 4, en Soerah Al-Hadied Vers: 4.

Dit is tevens een stevig bewijs dat Allaah Ta’ala boven alles is en niet overal zoals Ahloel-bid’ah dat verklaren. Dit was ook de overtuiging van onze vrome voorgangers zoals je dat kan afleiden uit de Uitspraak van Imaam Maalik rahiemehoellaah. Hoe kan het ook anders, want de Profeet sallahoe `aleihie was sallem zelf was de eerste die zijn metgezellen vragenderwijs onderwees dat Allaah Ta’ala Zich Boven Alles bevindt! Kijk maar!

De profeet sallahoe `aleihie was sallem vroeg aan het slavenmeisje: Waar is Allaah? Zij zei: Boven de hemel. Vervolgens vroeg hij sallahoe `aleihie was sallem haar. Wie ben ik? Zij zei: U bent de Boodschapper van Allaah. Hij sallahoe `aleihie was sallem zei: Laat haar vrij, want zij is een gelovige. (Overgeleverd door Moslim 1/382)


Ahloel-Hadieth geloven en getuigen dat Allaah boven Zijn zeven hemelen is en over Zijn Troon gezeteld is, zoals Hij heeft gezegd in Zijn Boek, in Soerah el-‘Araaf 54:

“Voorwaar jullie Heer is Allaah, Degeen die de hemelen en de aarde in zes dagen heeft geschapen, en vervolgens zetelde Hij zich over de Troon…”

En Zijn uitspraak in Soerah Joenoes:

“Voorwaar jullie Heer is Allaah, Degeen die de hemelen en de aarde in zes dagen heeft geschapen, en vervolgens zetelde Hij zich over de Troon, Hij regelt het bestuur. Niemand kan bemiddelen behalve met Zijn Toestemming.”

En Zijn uitspraak in Soerah Ra’d:

“Allaah is Hij, Degeen die de hemelen heeft geheven zonder pilaren, die gezien worden. Vervolgens zetelde Hij Zich over de Troon.”

En Zijn uitspraak in Soerah el-Foerqaan:

“Vervolgens zetelde Hij Zich over de Troon, Ar-Rahmaan, dus vraag over Hem diegene die het meest welge├»nformeerd over Hem is (Mohammed r).”

En Zijn uitspraak in Soerah Sadjdah:

“Vervolgens zetelde Hij Zich over de Troon.”

En Zijn uitspraak in Soerah Taha:

“De Barmhartigste is gezeteld over de Troon (Op een manier die bij Zijn Goddelijkheid en Majesteit past)”

Allaah heeft ons geïnformeerd over dat de vervloekte fharao, tegen Haamaan (zijn minister) zei:

“…Bouw voor mij een toren zodat de ik de poorten van de hemelen bereik . Opdat ik de God van Moesaa moge aanschouwen, voorwaar ik geloof dat hij een leugenaar is.”

Hij zei dit omdat hij had gehoord dat Moesaa u had gezegd dat zijn Heer boven de hemelen is, zoals je kunt opmaken uit fharaoh’s uitspraak: “Voorwaar ik geloof dat hij een leugenaar is”, i.e. in een reactie op Moesaa’s u uitspraak dat er een God boven de hemelen is.

De geleerden van de Oemmah en met name de Iemaams van de Selef (Rahiemehoemoellaah), zijn niet in meningsverschil geraakt over het feit dat Allaah, de Allerhoogste, gezeteld is over Zijn Troon en dat Zijn Troon boven Zijn zeven hemelen is. Zij bevestigen hiervan wat Allaah heeft bevestigd, en geloven in hetgeen waar Hij, de Heer, de Meest Majesteitelijke, ons kennis over heeft gegeven.

Zij bevestigen datgene over Zijn Zeteling op Zijn Troon op precies dezelfde manier als dat Allaah Zijn Zeteling bevestigd, zij accepteren de klaarblijkelijke betekenis, en laten de kennis van zijn ware aard bij Allaah en zeggen:

“Wij geloven dat alles ervan (zowel de duidelijke als de onduidelijke Verzen), van onze Heer zijn. En niemand laat zich vermanen, behalve mannen met verstand.”

Precies zoals Allaah, de Verhevene, ons hier informeert over degenen met standvastige kennis die dit ook zeggen. Hij is tevreden met hen en spreekt met lof over hen.

‘We weten dat onze Heer boven de zeven hemelen en gezeteld (Istawaa) over de Troon is en dat Hij gescheiden van Zijn creatie is. Wij zeggen niet zoals de Djahmiejah zeggen, dat Hij hier aanwezig is’, en hij wees naar de grond.”

“Degeen die niet bevestigt dat Allaah, de Meest Machtige en Meest Majesteitelijke, over Zijn Troon en boven Zijn zeven hemelen is, dan is hij een ongelovige in zijn Heer. Zijn bloed is wettig. Men moet hem vragen om berouw te tonen, als hij dat niet doet dan moet men hem (met een zwaard) zijn nek eraf slaan (terechtstellen voor apostatie of afvalligheid). Hij moet vervolgens op een (afgelegen) vuilnisbelt gegooid worden zodat de Moslims en degenen die een verdrag met de Moslims gesloten hebben, geen last hebben van de stank van zijn rottende stoffelijk overschot. Zijn bezit wordt ingenomen (als bij een oorlogsbuit) en niemand van de Moslims erft zijn bezit, omdat een Moslim nooit erft van een ongelovige.”

bron: http://www.selefiepublikaties.com/

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos