De authentieke `Aqiedah.

Oorspronkelijke titel: ‘Aqiedatoes-Selef As haaboel-Hadieth
(De ‘Aqiedah van de Vrome Voorgangers en de mensen van Hadieth)
Bron: Hoofdstuk 2, blz. 3 t/m 5 + Hoofdstuk 3, blz. 6 t/m 8.

(H2. De Aqiedah van de mensen van Hadieth betreffende de eigenschappen van Allaah.)

Bij Allaah ligt al het succes. Voorzeker Ahloel-Hadieth Moge Allaah degenen die nog leven beschermen en genade hebben voor degenen die zijn gestorven. Zij getuigen voor de Eenheid van Allaah, de Allerhoogste, en voor de boodschap en het profeetschap van de Boodschapper salallaahoe 'alayhie was sallem. Zij kennen hun Heer, de Meest Machtige en Meest Majesteitelijke, door middel van (kennis over) de Eigenschappen die Hij heeft vermeld in Zijn Openbaring die Hij naar beneden heeft gezonden, of door middel van een bevestiging van Zijn Boodschapper in de authentieke ahadieth, degene welke van hem zijn overgeleverd door nauwkeurige en betrouwbare (personen).

Zij bevestigen wat Allaah, de Meest Majesteitelijk, voor Zichzelf in Zijn Boek of door de tong van Zijn de Boodschapper salallaahoe 'alayhie was sallem heeft bevestigd. Zij geloven er niet in dat Zijn Eigenschappen gelijk zijn aan die van Zijn creatie. Zij zeggen: Hij creëerde Adam met Zijn Handen zoals Hij, Degene Die vrij is van alle imperfecties, vermeldt:

“Hij (Allaah) zei: O Iblies, wat heeft jou ervan weerhouden om te buigen voor hetgeen dat Ik met Mijn Twee Handen gecreëerd heb? (Soerah Saad 38:75)

Zij veranderen de ware betekenis niet, door te zeggen dat Zijn Twee Handen (iets anders betekenen zoals) Zijn twee gaven of Zijn twee krachten, net zoals de Tahrief van de M'otazilah en de Djahmiyyah, moge Allaah hen vernietigen. Zij gaan niet vragen of denken over hoe zij zijn (ze accepteren het zoals het er staat). Zij gaan ze ook niet vergelijken met de handen van de creatie zoals de Moeshshabihah dat doen, moge Allaah hen vernederen.

Allaah, de Allerhoogste, heeft Ahloel-Soennah beschermd van alle Tahrief (het verdraaien van de betekenis), Tashbieh (het vergelijken met de schepping) en Takyief (vragen hoe deze zijn). Hij heeft hen gezegend met kennis en begrip zodat zij het pad van Tawhied en Tanzieh (Allaah beschouwen als Zijnde zonder defecten en imperfecties). Zij verwierpen alle gebrekkige uitspraken en vergelijkingen.

Zij volgen wat Allaah, de Meest Machtige en Meest Majesteitelijke, heeft gezegd: “Er is niets aan Hem gelijk, en Hij is de Alles Horende, de Alziende.” (Soerah As-Sjoeraa 42:11.)

En precies zo staan de Twee Handen van Allaah vermeld in de Qor’aan: "...voor wat ik met Mijn Twee Handen heb geschapen..." (Soerah Saad Vers: 75.)

En Zijn Uitspraak:

“Zijn Twee Handen zijn wijd gespreid. Hij schenkt hoe Hij wil.” (Soerah Al-Maa’idah 5:64.)

De Hand staat vermeld in de authentieke ahadieth van de Boodschapper van Allaah salallaahoe 'alayhie was sallem, zoals in het debat dat Moesaa en Adam ('aleihiemaas-Salaam) met elkaar hadden. En de uitspraak van Moesaa tegen Adam: “Allaah creëerde jou met Zijn Hand en de Engelen buigden voor jou.” (Overgeleverd door Moslim (2652).)

En dit is net zoals deze uitspraak van (de boodschapper) salallaahoe 'alayhie was sallem: "...Ik maak de vrome nakomelingen die U met Uw Twee Handen hebt geschapen niet gelijk aan datgene (van Uw schepping) waar U tegen Zei: Wees en het Was!" (Overgeleverd door al-Bayhaqie in Kitaab al-Asmaa was-Sifaat e.a.)

En zijn salallaahoe 'alayhie was sallem uitspraak: "Allaah heeft Al-Firdous (het hoogste en beste der Paradijsen) met Zijn Hand geschapen..." (Overgeleverd door ad-Daaraqodnie in as-Sifaat, en al-Bayhaqie in Kitaab al-Asmaa was-Sifaat e.a.)

(H3. Hun standpunt betreffende de Eigenschapen.)

Zij (de mensen van Hadieth) zeggen over alle Eigenschappen van hun Heer die bekend zijn gemaakt, of Zij nou in de Qor’aan staan vermeld of in de authentieke ahadieth betreffende het Horen, het Zien, het Gezichtvermogen, het Gezicht, de Kennis, de Kracht, de Macht, de Eer en de Geweldigheid, de Wil en het Voornemen, de Uitspraak en het Spreken, het Welbehagen en de Woede, het Blij zijn en het Lachen en andere Eigenschappen, zonder dat deze Eigenschappen vergeleken worden met de eigenschappen van de schepping en diegene die gehoed worden.

Integendeel, zij houden zich aan hetgeen dat Allaah, de Allerhoogste, heeft gezegd en aan wat Zijn Boodschapper salallaahoe 'alayhie was sallem heeft gezegd, zonder daar iets aan toe te voegen of aan te vullen, of te vragen hoe zij zijn, hen te vergelijken, hun betekenis te verdraaien en te veranderen of aanpassingen maken, of hen uit de context te plaatsen zoals de Arabieren het begrepen, of hen aan valse interpretaties te bevestigen. Zij nemen hen op hun klaarblijkelijke betekenis. Zij laten de bezitting van de kennis over de manier waarop (deze Eigenschappen zijn) over aan Allaah de Allerhoogste, en bevestigen dat niemand hun Ta’wiel kent behalve Allaah, zoals Allaah ons heeft laten weten over degenen die stevig gegrondvest zijn in kennis, dat zij zeggen:

“En degenen die stevig gegrondvest zijn in de kennis zeggen: ‘wij geloven er in, het komt allemaal van onze Heer’ en niemand laat zich vermanen behalve degenen die verstand bezitten. ” (Soerah Aali-Imraan 3:7.)

Commentator: De Verzen van de Qor’aan en de authentieke en duidelijke overleveringen van de Boodschapper salallaahoe 'alayhie was sallem die deze Eigenschappen en anderen vermelden zijn zo talrijk dat zij het boek (enorm) lang zouden maken als ze allemaal opgenoemd zouden worden, en het zou zelfs nog langer zijn met de overeenstemming van de geleerden en de aa’immah van deze religie over de authenticiteit van deze overleveringen toegevoegd. De meeste overleveringen zijn verzameld in mijn boek al-Intisaar met hun authentieke asaanied (kettingen). Onze methodologie in dit boek was om het beknopt te maken, tot een minimum en zonder er te veel overleveringen in aan te brengen, en om hun authentieke asaanied te vermelden die (authentiek) zijn verklaard door dragers van de overleveringen, en door de verzamelaars van de grote authentiek masanaad.

Afwijking van de correcte `Aqiedah heeft vele oorzaken die gekend moeten worden. Onder de belangrijkste behoren:

1) Al-Djahl (Onwetendheid) met betrekking tot de authentieke `Aqiedah. Dit heeft als reden dat men zich afwendt om het te leren en te onderwijzen, of door een gebrek aan belangstelling en aandacht dat eraan gegeven wordt. Hierdoor worden mensen grootgebracht die deze `Aqiedah niet kennen en niet weten wat er tegenover staat en ervan wijkt. Hierdoor wordt de waarheid als leugen gezien en de leugen als waarheid, zoals ‘Omar ibn al-Chattaab radie Allaahoe `anhoe heeft gezegd : De banden van de Islaam zullen één voor één ten einde komen, wanneer er mensen in de Islaam grootgebracht worden die al-Djaahieliejah niet kennen of herkennen.

2) At-Ta’assub (Fanatisme of Partijgeest) voor datgene waar de voorvaders zich aan hielden, en het zich vastklampen eraan, ook al is het vals, alsook het vermijden van wat er tegenover staat, ook al is het de waarheid. Hij, de Allerhoogste, zegt:

En wanneer er tot hen gezegd wordt: “Volgt hetgeen Allaah heeft nedergezonden.”Zeggen zij: “Nee! Wij zullen datgene volgen wat wij vonden dat onze vaderen volgden.”(Zouden zij dat doen!) Ook al begrepen hun vaderen niets noch waren zij rechtgeleid? ( Soerat Al-Baqarah Vers 170)

3) At-Taqlied al-A’maa (het Blind Volgen) door het accepteren van de uitspraken van de mensen zonder het bewijs te kennen, of de gradatie van authenticiteit te kennen, zoals dat de realiteit is bij de bij de afgedwaalde sektes zoals de Jahmiejah, de Moe’tazielah, de Ash’ariejah, de Soefiejah en anderen. Zij hebben immers hun Iemaams van dwaling blind gevolgd, waardoor zij zelf zijn gaan dwalen van de authentieke `Aqiedah.

4) Al-Ghuloew (Overdrijving) ten aanzien van de Awliyaa en de Vromen en hun te verheffen boven hun status. Hierdoor wordt datgene ten aanzien van hen geloofd waartoe alleen Allaah toe in staat is zoals het brengen van goeds en het afweren van het kwaad, en hen tot intermediairs (of tussenpersonen) te nemen tussen Allaah en Zijn Schepping in het regelen van de zaken en het verhoren van smeekbeden. Totdat de zaak zich wendt in het aanbidden van die personen naast Allaah, en het zoeken van toenadering tot hen door in hun naam te slachten en bij hen eden af te leggen, en hen aan te roepen en hen om hulp te smeken, zoals dat gebeurd is bij het volk van Noeh (Noach) met betrekking tot het recht van de vromen, toen zij zeiden:

En zij zeiden: “Jullie zullen niet jullie godheden in de steek laten, noch zullen jullie Wadd in de steek laten, noch Soewaa’, noch Yaghoeth, noch Ya’oeq, noch Nasr (namen van afgoden). (Soerat Noeh Vers: 23)

Zoals dat vandaag de dag het geval is bij de gravenaanbidders op verschillende plaatsen in de wereld.

5) Al-Ghaflah (Achteloosheid) met betrekking tot het overpeinzen van de Tekenen van Allaah in het bestaan, en de Tekenen van Allaah in de Qor`aan. En bedrogen te worden door wat de beschavingen hebben ontvangen van materialisme. En zij schrijven deze ontvangsten toe aan de inspanningen van de mensheid alleen. Zoals Qaaroen (Korah) tevoren gezegd heeft:

“Dit is mij slechts gegeven door de kennis die ik bezit.” (Soerat Al-Qasas Vers: 78)

En zoals de mens zegt:

“Dit is slechts voor mij (door mijn eigen verdiensten).” (Soerat Al-Foesslilat Vers: 50)

“Dit is slechts vanwege de kennis (die ik bezit) dat ik het heb verkregen.” ( Soerat Az-Zoemar Vers: 41)

En zij denken niet na over de grootsheid van Diegene die deze schepselen tot bestaan voortgebracht heeft en deze schitterende dingen van bestaan georganiseerd heeft, en die de mensheid heeft geschapen en de mensheid de capaciteit heeft gegeven om gebruik te maken van deze dingen, en er voordeel uit te trekken.

En Allaah heeft jullie geschapen en wat jullie doen!” (16 Soerat Saaffat Vers 96)

Kijken zij dan niet naar de heerschappij van de hemelen en aarde en alles dat Allaah geschapen heeft, en het kan zijn dat de einde van hun levens nabij is. In welke boodschap willen ze hierna nog geloven? (Soerat Al-A’raaf Vers: 185)
Allaah is Degene die de hemelen en aarde heeft geschapen en water (regen) neder zendt vanuit de lucht, en daarmee vruchten voortbrengt als voorziening voor jullie; en Hij heeft de schepen tot dienst voor jullie gemaakt, dat zij daarmee door de zee kunnen reizen met Zijn Bevel; en Hij heeft (ook) de rivieren tot dienst voor jullie gemaakt. En Hij heeft de zon en de maan, die beiden voortdurend hun koersen volgen, tot dienst van jullie gemaakt; en Hij heeft de nacht en de dag, tot dienst voor jullie gemaakt. En Hij heeft jullie alles gegeven waar jullie naar vroegen, en zouden jullie de Zegeningen van Allaah tellen, dan zouden jullie ze nooit kunnen tellen. Voorwaar! De mens is zeker een extreme onrechtpleger, een ongelovige (een extreme ondankbare, hij ontkent de zegeningen van Allaah uit ongeloof, en door anderen te aanbidden naast Allaah, en door het ongehoorzaam zijn van Allaah en Zijn Profeet sallahoe `aleihie was sallem) (Soerat Ibrahiem Vers 32-34)

6) Het huis waarin men woont is veel vaker leeg wat betreft goede aanmaning. En de Profeet sallahoe `aleihie was sallem heeft gezegd; “Elk kind wordt geboren met de Fitrah (natuurlijke aanleg), vervolgens maken de ouders ervan het tot een Jood, Christen of Magiër.’’ (Overgeleverd door Boechaarie en Moeslim)

Dus de ouders hebben een heel belangrijke rol in het geven van richtlijnen aan het kind.

7) Gebrek aan het hechten van belang voor methodes van onderwijs en studie in de meerderheid van de Islaamitische Wereld. Dus de methodes van onderwijs die wij vandaag de dag vaak tegenkomen kennen geen groot belang toe aan de Dien of de fundamenten ervan. Of het kent er wellicht helemaal geen belang aan. De middelen om kennis over te dragen, hetzij visueel, audio of verbaal zijn voor een groot deel een middel tot vernietiging en afwijking geworden of hebben meer de opzet gekregen van materialistische luxes. En zij hechten geen waarde aan die dingen die goed karakter vestigen of de authentieke ‘Aqiedah inplanten en een schild vormen voor de afwijkende bewegingen, totdat een generatie opgroeit die onverdedigbaar en onbewapend staat tegen de legers van Atheïsme en Ketterij.

Een verduidelijking van de afwijking van de correcte `Aqiedah.

De afwijking aan de authentieke `Aqiedah is catastrofaal en ruïnerend. De authentieke `Aqiedah is immers de sterke drijfveer tot het doen van rechtgeaarde handelingen. En een individu zonder een authentieke `Aqiedah, zal overgelaten worden aan speculaties en twijfels die misschien het individu kunnen overmannen met als gevolg dat hij blindgemaakt wordt en de juiste visie voor hem wordt verduisterd om een gelukkig leven te verkrijgen. Totdat het leven hem te depressief wordt en hij probeert om uit deze depressie te komen, ook al zou dat betekenen dat hij een eind aan zijn leven maakt door zelfmoord. Zoals dat de realiteit is bij vele individuen die de leiding van een zuivere `Aqiedah missen. En een samenleving die niet bestuurd wordt door een authentieke `Aqiedah is als een gemeenschap van kudde vee die al zijn elementen heeft verloren voor een gelukkig leven. Ook al heeft die gemeenschap de beschikking over vele elementen voor een materialistisch bestaan, dan zal het dikwijls doen leiden tot vernietiging, zoals dat getuigd kan worden in de Koeffaar (ongelovige) gemeenschappen. Dat komt doordat deze materiele elementen richting en leiding nodig hebben om te kunnen profiteren van de kwaliteiten en voordelen ervan, en er is geen andere richting mogelijk behalve door een authentieke ‘Aqiedah.

Dus het is noodzakelijk dat de kracht in `Aqiedah niet losgekoppeld wordt van materiele kracht. Als namelijk de `Aqiedah afwijkend is en val wordt, dan zal de materiele kracht een oorzaak van vernietiging zijn en verval zoals dat vandaag de dag het geval in de Koeffaar (ongelovige) landen die wel over materiele kracht beschikken maar niet over de correcte `Aqiedah.


En de manieren om zich te beschermen van deze afwijking is als volgt samen te vatten:

1)Het terugkeren naar het Boek van Allaah de Machtige en Majesteitelijke, en terug te keren naar de Soennah van de Boodschapper sallahoe `aleihie was sallem om de authentieke `Aqiedah vanuit deze bronnen overgedragen te krijgen, zoals ook de Selefoes-Saalih (Vrome Voorgangers) hun `Aqiedah hieruit onttrokken. En het laatste gedeelte van deze Oemmah zal niet gerectificeerd worden, behalve met wat de eerste gedeelte van deze Oemmah is gerectificeerd. Daarbij is het ook noodzakelijk om de `Aqiedahs van de dwalende sektes te bestuderen, en hun twijfels en speculaties te kennen, om hen daarmee te weerleggen en de mensen voor hen te waarschuwen. Immers, een persoon die het kwaad niet kent, wordt van gevreesd dat die persoon erin zal vallen.

2)Waarde en belang hechten om de authentieke `Aqiedah te onderwijzen, de `Aqiedah van de Selefoes-Saalih, op verschillende niveaus van onderwijs. Er dienen genoeg lessen aan gewijd te worden in de verschillende syllabi en er groot belang aan hechten om strikte examens op te zetten over dit onderwerp.

3)Het opzetten van studie van pure Selefie boeken en weg te blijven bij boeken van de afgedwaalde sektes zoals de Soefiejah, de Innoveerders, de Djahmiejah, de Mo’tazielah en de Ash’ariejah en de Matoeridiejah en anderen, uit het oogpunt om ze te kennen en de valsheid te weerleggen en ervoor te waarschuwen.

4)Het voortbrengen van verkondigers die voor de mensen de `Aqiedah van de Selef hervormen en de dwaling weerleggen van hen die ervan afgedwaald en afgeweken zijn..


Door Shaych Saalih bin Fauwzaan bin `Abdoellah al-Fauwzaan
Een lid van het comité van de grote geleerden.
Bron: Al-Iebaanah blz. 35-63

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos