De Vier Principes.

Bismillaahir Rahmaanir Rahiem

Ik vraag Allaah, de Vrijgevigste, de Heer van de geweldige Troon, jou te beschermen in deze wereld en het hiernamaals, en jou waar je ook bent te zegenen en ervoor te zorgen dat je van degenen bent die dankbaar zijn wanneer hen wordt gegeven, geduldig zijn wanneer zij getest worden, en om vergiffenis vragen wanneer zij een zonde plegen. Want voorwaar, dat zijn de drie tekenen van het geluk. Weet, moge Allaah je leiden naar gehoorzaamheid jegens Hem, dat el-Haniefiejah de religie van Ibrahiem is. Bedoelende dat je Allaah aanbidt en de religie puur voor Hem maakt, zoals Hij Ta’ala zegt:

En Ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden.

Als je bevestigt dat Allaah je geschapen heeft met het doel Hem te aanbidden, weet dan dat aanbidding geen aanbidding genoemd wordt behalve wanneer het gepaard (samengaat) gaat met Tauwhied, precies zoals het gebed geen gebed genoemd wordt wanneer het niet gepaard gaat met reinheid (Taharah). Dus wanneer Shirk (afgoderij) zich in de aanbidding sluist dan maakt het (de aanbidding) ongeldig, zoals el-hadeth (een van de zaken die taharah verbreken) de reiniging ongeldig maakt.

Dus als je weet dat wanneer Shirk zich in de aanbidding sluist het vernietigt en alle daden ongeldig maakt en degene die het doet voor eeuwig in het Hellevuur zal doen verblijven dan realiseer je jezelf dat de meest belangrijke verplichting die men moet nakomen is: het kennen van dit feit, zodat Allaah je moge redden van dit raster. (Dit raster is) het begaan van vereenzelviging van partners met Allaah (Shirk), waarover Hij, de Allerhoogste zegt:

Voorwaar, Allaah vergeeft niet dat er deelgenoten aan Hem toegekend worden (in aanbidding), maar Hij vergeeft daarbuiten wat Hij wil, voor wie Hij wil.

Dit door vier principes te leren kennen waarvan Allaah, de Allerhoogste, vermelding heeft gemaakt in Zijn Boek.

Het eerste principe

Dat je moet weten dat de koeffaar (ongelovigen) waartegen de Boodschapper . vocht, bevestigden dat Allaah Ta’ala, de Schepper, Voorziener en Organisator van alles is maar dat hen dat niet de Islaam deed binnentreden. Het bewijs daarvoor is de uitspraak van Allaah, de Allerhoogste:

Zeg: Wie schenkt jullie voorzieningen uit de hemel en de aarde? Of wie heeft bezit (macht over) het horen en het zien? En wie brengt het levende voort uit het dode en brengt het dode voort uit het levende? En wie verordent het bestuur? Zij zullen zeggen: ‘Allaah’. Zeg: Zullen jullie dan niet Allaah’s Bestraffing vrezen (voor het nemen van partners naast Allaah in de aanbidding naar Hem)?

Het tweede principe

Dat zij (de moeshrikien) zeggen: “Wij roepen hen niet aan en keren niet tot hen behalve voor nabijzijn en bemiddeling (bij Allaah).” Het bewijs tegen het zoeken van nabijzijn (via awliyaa- heiligen) is Zijn Ta’ala’s uitspraak:

En degenen die naast Hem awliyaa nemen (zeggen): Wij aanbidden hen slechts opdat zij ons zo dicht mogelijk tot Allaah brengen. Voorwaar, Allaah zal tussen hen rechtspreken over hetgeen waarover zij van mening verschillen. Voorzeker, Allaah leidt degene niet die een leugenaar en een ongelovige is.

En het bewijs tegen bemiddeling (via awliyaa) is de uitspraak van Allaah, de Allerhoogste:

En zij aanbidden naast Allaah dingen die hen niet schaden en hen niet baten, en zij zeggen: Dit zijn onze bemiddelaars bij Allaah.

• En bemiddeling is van twee soorten:

1- De ontkende bemiddeling.
2- De bevestigde bemiddeling.


De ontkende bemiddeling is hetgeen dat gezocht wordt bij een ander dan Allaah betreffende iets wat alleen Allaah kan doen. En het bewijs daarvoor is de uitspraak van Allaah, de Allerhoogste:

O jullie die geloven! Geef van hetgeen waarmee Wij u voorzien hebben, voordat er een Dag komt dat er geen handel (om jullie zelf uit te kopen) noch vriendschap (van nut zal zijn) noch bemiddeling zal zijn. En de ongelovigen zijn de Dhaaliemoen (onrechtvaardigen etc.)

En de bevestigde bemiddeling is hetgeen dat gezocht wordt bij Allaah terwijl de bemiddelaar begunstigd wordt met de bemiddeling (zoals b.v. de bemiddeling van de Profeet ). Degeen voor wie wordt bemiddeld is iemand wiens daden en woorden behagelijk zijn voor Allaah, nadat Hij, de Allerhoogste, Zijn toestemming heeft gegeven. Zoals Allaah Ta’ala zegt:

Wie is degene die bij Hem kan bemiddelen behalve met Zijn Toestemming?

Het derde principe

Dat de Profeet gestuurd werd naar mensen die het oneens waren betreffende hun aanbidding. Onder hen waren mensen die de Engelen aanbaden, sommigen aanbaden de Profeten en vrome mensen en andere aanbaden bomen, stenen, de zon en de maan. Toch bevocht de Profeet hen allen en maakte geen onderscheid tussen hen. Het bewijs hiervoor is de uitspraak van Allaah, de Allerhoogste:

En vecht tegen hen totdat er geen Fietnah (ongeloof, en het aanbidden van anderen naast Allaah) meer is, en de Dien voor Allaah (Alleen) is…

En het bewijs dat de Profeten (aanbeden worden) is de uitspraak van de Allerhoogste:

En toen zei Allaah: O ‘Iesaa, zoon van Maryam (Maria), heb jij tegen de mensen gezegd: Aanbid mij en mijn moeder als twee goden naast Allaah? En hij (‘Iesaa) zei: Heilig bent U! Nooit zou ik kunnen zeggen waar ik geen recht op heb. Indien ik dat gezegd had, zou U dat zeker geweten hebben. U weet wat er in mijn Ziel is en ik weet niet wat er in Uw Ziel is. Voorwaar, U bent de Kenner van het verborgene.

En het bewijs dat vrome mensen (aanbeden worden) is de uitspraak van de Allerhoogste:

Degenen (vrome mensen etc.) die zij aanroepen, wensen (voor zichzelf!) een manier van toetreding tot hun Heer (Allaah), betreffende wie van hen het meest dichtbij hun Heer komt, en zij hopen voor Zijn Genade en vrezen Zijn bestraffing…

En het bewijs dat stenen en bomen (aanbeden worden) is de uitspraak van de Allerhoogste:

Hebben jullie al-Laat en al-‘Uzza gezien (twee afgoden van de ongelovige Arabieren). En Manaat (een andere afgod), de andere derde?

En tevens de hadieth van Aboe Waaqid al-Laythie die ons heeft overgeleverd: “We vertrokken met de Profeet naar Hoenain (plaatsnaam), het was kortgeleden dat we Koefr hadden gelaten (en moslim werden). De Moeshrikien (afgodenaanbidders) namen altijd een boom die zij gebruikten ter aanbidding en hingen er hun wapens in, zij noemden het ‘Dhaat Anwaat’. We passeerden een boom en zeiden: O Boodschapper van Allaah, benoem voor ons een Dhaat Anwaat zoals zij ook een Dhaat Anwaat hebben. Hij zei: Allaahoe Akbar, Allaahoe Akbar, Allaahoe Akbar! Bij Degene in Wiens Hand mijn ziel is, dit zijn dezelfde manieren. Hetgene wat jij zei is wat Benie Israa’iel zei tegen Moesaa: Maak voor ons een god want zij hebben ook goden. Hij zei: Voorwaar jullie zijn een onwetend volk.

Het vierde principe

Dat de moeshrikoen van deze tijd erger zijn in hun Shirk dan de moeshrikien die voor hun kwamen. De reden hiervoor is omdat de vroegere moeshrikien Shirk pleegden in tijden van gemak (wanneer het goed met hen ging) maar wanneer zij in moeilijke tijden verkeerden dan maakten zij hun aanbidding puur en alleen voor Allaah. Echter, de Shirk van de moeshrikien van deze tijd is constant, zowel in goede als in slechte tijden. Het bewijs hiervoor is de uitspraak van Allaah, de Allerhoogste:

En wanneer zij op de schepen varen, roepen zij Allaah aan, alleen Hem, zuiver aanbiddend. Maar zodra Hij hen heeft gered (en veilig) aan land heeft gebracht, schenken zij een gedeelte van hun aanbidding aan anderen.

Dus gebaseerd op dit Vers kunnen we de conclusie trekken dat een ‘aanroeper’ (degene die doe’a maakt), (door het maken van deze doe’a) in werkelijkheid een aanbidder is (doe’a is namelijk een handeling van aanbidding), en het bewijs is de uitspraak van de Allerhoogste:

“En wie is er verder afgedwaald dan hij die naast Allaah, afgoden aanroept die hen tot en met de Dag der Opstanding niet kunnen (en zullen) verhoren? En zij (de afgoden) zijn achteloos over hun aanbidding.”


door Shaychoel-Islaam Ibn Soelaymaan At-Tamiemie rahiemehoellaa.

Bron: Alqawa3id Alarba3 (De Vier Principes) http://www.sincerehearts.nl/

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos