De Zes Fundamenten.

Bismillaahir Rahmaanir Rahiem

In de Naam van Allaah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Van de meest verbazingwekkende en meest geweldige tekenen die duiden op de almacht van de Koning, de Overweldiger, de Overwinnaar zijn zes fundamenten die Allaah, de Allerhoogste, op de meest duidelijke manier voor de gewone mensen heeft uitgelegd (om te weten en te begrijpen)– wat de speculerenden verder ook mogen denken. Toch ondanks dit, zijn velen van de scherpzinnige mensen op deze wereld en van de intelligenten onder het nageslacht van Adam, hiermee de fout ingegaan, op een enkele na.

Het Eerste Fundament:

De religie puur en oprecht maken voor Allaah alleen, de Allerhoogste, de Enige, zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen, en een verduidelijking van het tegenovergestelde, wat het toekennen van deelgenoten is aan Allaah betekent (Shirk), en (de uitleg) dat het merendeel van de Qor’aan een verduidelijking is van dit fundament, (en dat zo doet) van uit een verscheidenheid van invalshoeken, met zulke bewoordingen dat zelfs de domste persoon van de gewone mensen het kan begrijpen. Later, toen er in een groot deel van de Oemmah datgene plaatsvond, wat heeft plaatsgevonden, maakte Shaytaan zuiverheid en oprechtheid van intentie (Ichlaas) voor hen duidelijk door middel van kleinering van de vromen en het gebrekkig vervullen van hun rechten. En hij liet ash-Shirk onder hen manifesteren in de vorm van liefde voor de vromen en hun volgelingen.

Het Tweede Fundament:

Allaah heeft tot eenheid in de religie opgedragen en heeft het opsplitsen verboden. Allaah heeft dit duidelijk en volledig uitgelegd, (op een manier) waarop (zelfs) het gewone volk het kan begrijpen. En hij heeft ons verboden om te zijn zoals degenen voor ons, die zich opsplitsen en geschil (onder elkaar) kregen en (hierdoor) vernietigd werden. En Hij vermeldt dat Hij de moslims opgedragen heeft tot eenheid in de religie, en Hij hen verboden heeft om zich op te splitsen. En dit wordt duidelijker door wat erover is overgeleverd in de Soennah van de meest verbazingwekkende zaken die hierna gerelateerd zijn. Toen kwam de zaak zover, dat opsplitsing in de fundamenten en aftakkingen van de religie als de juiste kennis en begrip van de religie werd beschouwd, in zoverre dat niemand meer over eenheid in de religie sprak, behalve een ketter of een gestoorde persoon.

Het Derde Fundament:

Voorwaar, tot het perfectioneren van de eenheid behoort het luisteren naar en gehoorzamen van degene die het gezag over ons in handen heeft, zelfs al is het een Abessijnse slaaf. En Allaah heeft dit uitgelegd met een duidelijke, brede (i.e. algemene) en afdoende uitleg, door middel van vele verscheidene soorten aspecten van uitleg, zowel wettelijk (i.e. in de Sharie’ah), als ook in termen van (goddelijke) voorbeschikking (i.e. in wat Hij wil dat gebeurt). Daarna werd dit fundament onbekend bij velen van diegenen die het bezit van kennis claimden. Dus hoe kon er dan nog naar gehandeld worden?

Het Vierde Fundament:

Een uitleg van wat kennis is en (wie) de geleerden (zijn) en (wat) het begrip (is), en (wie) de juristen (zijn). En een uitleg over van degene die hen probeert te imiteren, maar niet tot hen behoort.

En Allaah heeft dit fundament uitgelegd aan het begin van Soerah al-Baqarah in Zijn Uitspraak,

O Kinderen van Israel, gedenk Mijn gunst die ik jullie geschonken heb en houdt jullie aan het verbond met Mij, dan houd Ik Mij aan het verbond met jullie. (Soerah al-Baqarah Vers 40)

Tot aan Zijn uitspraak,

O Kinderen van Israel, gedenk Mijn gunst, waarmee Ik jullie begunstigd heb, en dat Ik jullie heb bevoorrecht boven de schepping. (Soerah al-Baqarah Vers 47)

En wat hiervoor nog meer duidelijkheid vershaft, is wat betreffende deze zaak is uitgelegd in de Soennah (met) overvloedige, duidelijke en manifeste woorden (die duidelijk zijn) voor de gewone persoon.

Daarna werd deze zaak de vreemdste der zaken, en kennis en begrip werden beschouwd als innovaties en dwalingen, en het beste dat dan met hen was, was waarheid gemengd met valsheid. En (de eigenlijke kennis) die Allaah, de Allerhoogste, verplicht heeft gesteld voor Zijn schepping en die Hij aangeprezen heeft, daar sprak dan niemand over behalve (dat hij werd beschouwd als) een ketter of een gestoorde persoon. En degene die (deze kennis) verwierp en ter waarschuwing hiervoor schreef, en het verbood, een dergelijk persoon werd dan beschouwd als een jurist en een geleerde.

Het Vijfde Fundament:

De verduidelijking van Allaah, de Meest Verhevene, over wie de helpers van Allaah zijn, en Zijn onderscheid tussen hen de vijanden van Allaah, die de helpers imiteren, de hypocrieten en zondaars. En wat dit betreft, is het vers in Soerah Ali-Imraan voldoende, en het is Zijn Uitspraak,

Zeg: Als jullie werkelijk van Allaah houden, volg mij dan, en Allaah zal dan van jullie houden. (Soerah Ali Imraan Vers 31)

En als ook het vers in Soerah Al-Maa’idah, en het is Zijn Uitspraak,

O jullie die geloven, degene van onder jullie die zijn rug keert naar zijn religie, dan zal Allaah snel een ander volk doen opstaan waarvan Hij houdt en zij houden van Hem. (Soerah Al-Maa’idah Vers 54)

Tot aan het eind van het vers. Als ook het vers in Soerah Yoenoes, en het is Zij uitspraak,

Voorwaar, de (vrome) vrienden van Allaah, zij vrezen niet, noch grieven zij, degenen die geloofden en vroomheid hadden. (Soerah Yoenoes Vers 62)

Maar toen de zaak zover kwam dat velen van degenen die het bezit van kennis claimden en die claimden dat zij gidsen waren voor de schepping, en tot de beschermers van de wetgeving behoorden en vonden dat het noodzakelijk was voor de helpers om het volgen van de Boodschappers te laten. Zij beschouwden dat degene die de boodschappers volgde, niet als één van hen, en zij beschouwden dat het noodzakelijk was om Djihaad te laten en dat degene die Djihaad verrichte niet één van hen is, en dat het noodzakelijk was om het geloof en vroomheid te laten, en zij beschouwden dat degene die geloof en vroomheid bezat niet één van de helpers is. O onze Heer, wij vragen U vergiffenis en pardon, U bent de Verhoorder van de smeekbeden.

Het Zesde Fundament:

De weerlegging van de twijfel die de Shaytaan gezaaid heeft over het (in de steek) laten van de Qor’aan en de Soennah en het (in plaats daarvan) volgen van verstrooide meningen en begeerten. Deze twijfel is dat de Qor’aan en de Soennah niet bekend zijn behalve bij een absoluut gekwalificeerde jurist, en dat de gekwalificeerde jurist zo en zo is beschreven (met bepaalde kwaliteiten of vereisten), met het soort beschrijvingen die waarschijnlijk nog geen eens (in zijn geheel) te vinden zijn bij Aboe Baker of Omar. En als een persoon niet (met deze kwaliteiten) in overeenstemming is, dan zou hij zich van hen (de Qor’aan en de Soennah) afgekeerd hebben door een onomkeerde verplichting, waarin zich geen twijfel of moeilijkheid bevindt.

En zij beschouwden degene die Leiding bij (de Qor’aan en de Soennah) als een ketter of een gestoorde persoon, wegens de moeilijkheid om de Qor’aan en de Soennah te begrijpen.

Dus geprezen zij Allaah, en door Zijn Lof, hoeveel Allaah uitgelegd heeft, zowel wettelijk (in de Sharie’ah) als door middel van (goddelijke) beschikking, en ook (door middel van Zijn) creatieve almacht en (Zijn creatief) bevel, in het weerleggen van deze vervloekte twijfel, vanuit een verscheidenheid van invalshoeken die algemene noodzakelijkheden zijn geworden (in kennis). Maar de meeste der mensen weten het niet.

Voorzeker, het woord (der bestraffing) heeft zijn waarheid bewezen tegenover de meeste van hen, omdat zij niet geloven. Voorwaar! Wij hebben om hun nekken ketenen aangelegd tot aan hun kinnen, zodat hun hoofden opgeheven blijven. En Wij hebben voor hen een hindernis geplaatst en achter hen een hindernis, en Wij hebben hun ogen bedekt zodat zij niet kunnen zien. En het maakt voor hen geen verschil of jij hen waarschuwt of niet waarschuwt, zij geloven niet. Voorwaar, jij kunt slechts waarschuwen wie de Vermaning (i.e. de Qor’aan) volgt en de Meest Barmhartige vreest, hoewel hij Hem niet kan waarnemen. Verkondig hem daarom de verheugende tijding van vergeving en een edele beloning. (Soerah Ya-seen Vers 11)

Tot slot, alle lof en dank komen toe aan Allaah, de Heer der Aalemien (de gehele schepping) en moge vele vredeswensen en zegeningen zijn met onze leider, Mohammed, zijn familie en zijn metgezellen, tot aan de Dag des Oordeels.


Bron: Al-Oesoel As-Sittah (De Zes Fundamenten) http://www.sincerehearts.nl/


Geschreven door Shaychoel-Islaam Ibn Soelaymaan At-Tamiemie rahiemehoellaa.

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos