Shirk al-Akbar.

Grote Shirk (Shirk al-Akbar): is de ergste vorm van Shirk die al een persoon hierin belandt alle voorgaande daden van aanbidding ongedaan maakt, een persoon uit de Islaam doet treden en hem in de kring van de ongelovigen laat komen. Als men in staat van Shirk al-Akbar overlijdt dan zal dit de reden zijn voor een eeuwig en altijd verblijf in het Hellevuur. Moge Allaah ons hiertegen beschermen Amien!!!

En in de twee authentieke boeken van Hadieth (Boechaarie en Moslim) staat er dat de Profeet sallahoe `aleihie was sallem gevraagd werd over wat de grootste zonden is. Hij sallahoe `aleihie was sallem zei:

Dat je iets met Allaah (in de aanbidding tot Hem) vereenzelvigt terwijl Hij jou Geschapen heeft.’’ Er werd gevraagd: ‘’Wat is daarna de grootste zonde? Hij sallahoe `aleihie was sallem zei: Dat je jouw kind vermoordt, uit vrees dat hij met je mee zal eten.’’ Er werd gevraagd: ‘’Wat is daarna de grootste zonde? Hij sallahoe `aleihie was sallem zei: Dat je overspel pleegt met de vrouw van je buurman.’’

De profeet sallahoe `aleihie was sallem maakte hier duidelijk dat de Shirk de grootste en meest doortrapte en gevaarlijkste zonde is. In een andere hadieth zegt de Profeet sallahoe `aleihie was sallem:

Zal ik jullie infomeren over de grootste der zonden? Wij zeiden (de metgezellen) ‘’Maar natuurlijk O boodschapper van Allah! Hij sallahoe `aleihie was sallem zei: Het toeschrijven van partners aan Allaah (de Shirk). (Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim.)

Dus de Tauwhied is: het verrichten van alle aanbidding alléén voor Allaah! En de Shirk is: een ander naast Allaah aanbidden, smeken, vrezen, op zijn hulp hopen, voor hem slachten, in zijn naam beloven of wat voor andere soort van aanbidding dan ook naar hem toe te richten. Los van het feit of de aanbedene nou een profeet, engel, djinn, boom, steen of iets anders is. Dit is de grote Shirk (Shirk al-Akbar) waarover Allaah Ta’ala zegt:

En aanbid Allaah (alléén) maar vereenzelvig niets met Hem (in de aanbidding) (Soerah An-Nisaa Vers: 36)

Het woord ‘niets’ is een onbepaalde voornaamwoord dat als ontkenning van ‘alles’ en nog wat (buiten Allaah) bedoeld wordt. Zij werden niets anders bevolen dan Allaah (alléén) te aanbidden (d.m.v.) het oprecht uitvoeren van religieuze daden alléén voor Hem. (Soerah al-Bayyinah Vers: 5)

Dus het belangrijkste dat Allaah gebiedt is de Tauwhied, wat inhoudt dat je Allaah alléén aanbidt. En het belangrijkste dat Allaah verbiedt is de Shirk zoals je net gelezen hebt. Daarom Spreekt (Allaah) Ta’ala in de Qor’aan doorgaans over het Gebod van de Tauwhied, en het Verbod op Shirk.


Bron: Athalath Alosool.

Het verbod op de aanbidding van Graven e.d. naast Allaah de Grote.

Vraag: De laatste tijd verspreid zich in een aantal Islaamitische samenlevingen een hoeveelheid overtredingen (van de Islaamitische wetgeving) zoals; dat wat er bij bepaalde graven gebeurt wat voortvloeit uit het zweren, beloven en toezeggen. De ernst van deze overtredingen is vaak uiteenlopend, maar in de meeste gevallen verschilt het van de Shirk die iemand uit de Islaam doet zetten tot dat wat minder ernstig is. Daarom hopen wij op uitleg van Zijne Eminentie en verduidelijking van de wetgeving desbetreffende deze zaken, met daarnaast een algemeen advies aan de moslims over wat hen vrees inboezemt over het lichtzinnig omgaan met deze (ellendige) overtredingen en een te gemakkelijke benadering van deze onderwerpen?

Antwoord: Alle lof is aan Allaah, moge Allaah's Zegen en Vrede met de boodschapper van Allaah, zijn familie, metgezellen en oprechte opvolgers zijn!

Wat volgt; Waarachtig, het is zo dat veel mensen geen onderscheidt weten te maken tussen de zaken die Islaamitisch wettelijk toegestaan zijn, en de verboden soorten van aanbidding en innovaties die zich (jammer genoeg) afspelen op de begraafplaatsen. Men kan door deze onwetendheid en door toedoen van het blindelingsvolgen vervallen in het uitvoeren van de Grote Shirk. Daarom is het een verplichting voor de bezitters van kennis om het geloof overal aan de mensen te verduidelijken, en hen in te lichten over de werkelijkheid van de toekenning van partners aan Allaah (Shirk), en de Eenheid van Allaah. En daarom is het een verplichting voor de geleerden dat zij de mensen inlichten over de verschillende manieren die een persoon in shirk doen belanden, en over de verschillende soorten innovaties (bida’h) die zich in hun samenleving manifesteren, zodat zij hiertegen gewaarschuwd zijn.

Grote Shirk is het aanbidden van iets of iemand anders naast Allaah, Allaah Ta’ala zegt: Voorwaar, Allaah vergeeft niet dat er deelgenoten aan Hem toegekend worden, maar Hij vergeeft daarbuiten wat Hij Wil, voor wie Hij Wil. (An-Nisaa`: 116).

En Allaah de Heilige zegt: "En Ik heb de jinn en de mens slechts Geschapen, opdat zij Mij (alléén) zouden aanbidden.

Jammer genoeg word er in deze tijd nog steeds in de meeste Islaamitische landen grote shirk verricht op de begraafplaatsen e.d. moge Allaah de moslims beschermen van het vervallen hierin Ameen!


door Shaych al-Iemaam al-'Allaamah 'Abd al-'Aziez ibn Baaz rahiemehoellaah

Sheikh Saalih aal Al-Sheikh zegt in zijn boek "Al Mindhaar fie bayaan kathier min akhtaa al shaa i'ah"*, dat dit (Qor'aan te gaan zitten reciteren bij graven) allemaal bida' zijn, en citeerde een stuk uit de boek Hadie Al arwaah van Ibnoel Qayim al Jawzi rahiemehoellaah waarin hij zegt;

"Het behoort tot de leiding van de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) het gezin van de overledene te troosten (medeleven en sympathie te tonen), maar het is niet van zijn leiding om bijeenkomsten bij te wonen of te organiseren en daarbij Qor'aan te gaan zitten reciteren, noch bij het graf noch daarna, en dit allemaal hoort tot de vernieuwingen, en afgeraden zaken."

bron: samengesteld door broeder abu_abdulwahhab

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos