De schepping?

Allaah heeft de schepping slechts geschapen zodat zij Hem zouden aanbidden. De schepping is niet zonder reden geschapen, noch zonder nut of profijt. (Neen) zij zijn door Hem Geschapen voor een geweldig doel, en voor een wijsheid waarin zij hun succes en verlossing kunnen vinden. Dit doel is dat zij Hem alléén aanbidden zonder enige partners aan Hem toe te schrijven. Zoals de Verhevenste dat zegt:

“En Ik heb de djinn en de mens slechts Geschapen, opdat zij Mij (alléén) zouden aanbidden.” (Soerah adh-Dhariyaat Vers: 56.)

Allaah draagt hen deze aanbidding op in de volgende Uitspraak van Hem Soebhaanehoe: “O mensen aanbid uw Heer...” (Soerah al-Baqarah Vers: 21.)

En (ook) in deze uitspraak van de Verhevenste:

“En jullie Heer heeft geordend dat jullie niets dan alléén Hem mogen aanbidden.” (Soerah al-Israa` Vers: 23.)

En in Zijn Uitspraak:

“En aanbid Allaah en ken Hem géén deelgenoten toe (in aanbidding).” (Soerah an-Nisaa` Vers: 36.)

En deze Uitspraak van (Allaah) Ta’ala:

“…aanbid daarom Allaah (alléén), door het oprecht uitvoeren van religieuze daden alléén voor Hem.” (Soerah az-Zoemar Vers: 2.)

En deze Uitspraak:

“Zij werden niets anders bevolen dan Allaah (alléén) te aanbidden, door het oprecht uitvoeren van vrome daden alléén voor Hem.” (Soerah al-Bayyinah Vers: 5.)

(Zoals je ziet) wordt de schepping in vele Verzen opgedragen om (Hem) te aanbidden door Hem uit te zonderen met de (soorten van) aanbidding zoals: het smeken, het vrezen, het hopen, het vertrouwen, het verlangen (naar de Genade van Allaah), het ontzag hebben (voor de Straf van Allaah), het bidden, het vasten etc. Dit alles houdt Zijn Tauwhied in. Hij is dus de Enige die het recht beschikt om aanbeden te worden zonder enige anderen. Hieronder valt ook de gehoorzaming van de Geboden en laten van de Verboden, want Allaah en Zijn Boodschapper gehoorzamen in dat wat Zij jou opdragen en het laten van wat Zij jou verbieden is ook aanbidding.

Dit is de Islaam! Dit is de Religie! Dit is Iemaan! Dit is de Leiding! Bidt dus voor niemand anders dan Allaah, buig voor niemand behalve voor Hem, slacht voor géén ander dan Hem, smeek niemand (in aanbidding) behalve Hem, vertrouw op niemand dan Hem en zo is het met alle (andere) soorten van aanbidding.

Behalve, wanneer het gaat om het zoeken van hulp bij een aanwezig (levend) persoon die over de mogelijkheid beschikt om te helpen bij hetgene waarvoor hij om hulp gevraagd wordt. Dit is géén aanbidding! Zoals Hij Soebhaanehoe dat zegt in het verhaal van Mozes (´alayhie sallem):

“...daarop vroeg degene van zijn partij (zijn religie- van de Kinderen van Israël) hem om hulp tegen degene van zijn vijand...” (Soerah al-Qasas Vers: 15.)

Mozes (´alayhie sallem) beschikte dus over de mogelijkheid om hem te helpen (en daarom is deze manier van hulp zoeken toegestaan). Maar als het gaat om het smeken (hulp zoeken in aanbidding) bij een dode, of bij een afwezige die jou spreken niet hoort, of om het smeken van een afgodsbeeld, of een djinn, of de bomen (etc.) dan is dit de godendienst van de godenaanbidders wat als de 'Grote Shirk' [1] beschreven wordt. En hierover zegt Allaah:

“...Voorzeker, is het toekennen van deelgenoten (aan Allaah) een geweldig onrecht.” (Soerah Loqmaan Vers: 13.)

En Allaah Ta’ala zegt:

“...Maar als zij deelgenoten aan Allaah toegekend hadden, was wat zij aan het doen waren vruchteloos geworden. (Soerah al-An’aam Vers: 88.)

Allaah Vrij van elke onvolmaaktheid zegt(ook):

Voorwaar, Allaah vergeeft niet dat er deelgenoten aan Hem toegekend worden, maar Hij vergeeft daarbuiten wat Hij Wil, voor wie Hij Wil.” (Soerah an-Nisaa` Vers: 116.)

En (Allaah) Vrij van elke belastering zegt:


“Er is reeds aan jouw en aan degenen die vóór jou waren geopenbaard dat: “Als jij anderen (met Allaah) vereenzelvigt in aanbidding dan zullen je daden teniet gedaan worden en zal jij 'zeker' van de verliezers zijn.”” (Soerah az-Zoemar Vers: 65.)

Allaah is dus onze Schepper en Voorziener en heeft ons niet aan ons lot overgelaten, maar heeft ons Opgedragen om Hem alléén te aanbidden, te gehoorzamen en de zondigheid tegenover Hem te laten.

door Shaych al-‘Allaamah al-Iemaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz rahiemehoellaah.

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos