De drie Fundamenten.Bismillaahir Rahmaanir Rahiem

Weet, moge Allaahs Barmhartigheid met jou zijn, dat het een verplichting is voor elke moslim om vier vraagstukken te kennen:


(De eerste) De Kennis: Wat inhoudt: kennis over Allaah, kennis over Zijn Profeet en kennis over het Islaamitische geloof aan de hand van de bewijsvoering hiervoor (te kennen).
(De tweede) (Naar deze kennis) te handelen.
(De derde) Hiernaar uitnodigen.
(De vierde) Geduldig zijn met de last die (deze uitnodiging jou kan) bezorgen.

De argumentatie (vanuit de Qor’aan en de Soennah voor deze vier vraagstukken) is, deze uitspraak van de Meest Verhevene:

In de Naam van Allaah de Barmhartigste de Genadevolste.

Bij de tijd! Voorwaar, alle mensen zijn in verbeuring (verlies ten gevolge van schuld en zonde). Behalve degenen die geloven (in Allaah) en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en elkaar aansporen tot geduld. (Soerah Al-‘Asr)

(Iemaam) Ashaafi’ie rahiemehoellaah heeft gezegd: “Als Allaah geen ander bewijs voor Zijn Schepping had neergezonden behalve dit hoofdstuk, dan zou het voldoende voor hen zijn geweest!”

(Iemaam) Al-Boechaarie rahiemehoellaah zei: “Hoofdstuk: (zoek) kennis vóór dat je spreekt en handelt.'' Want de Meest Verhevene Zegt:

Weet dat Hij la illaaha illa Allaah is (niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden dan Allaah) en vraag (dan) om vergeving voor jouw zonden… (Mohammed: 19)

Hij begon dus eerst met (het opnoemen v.d.) kennis voor dat Hij de uitspraak en de handeling (opnoemde).”

(Weet) moge Allaahs Barmhartigheid met jou zijn; dat het voor elke moslim en moslima verplicht is om deze (hierna volgende) drie kwesties te weten en naar te handelen:

(De eerste) Dat Allaah ons heeft geschapen en voorzien heeft van alles wat we nodig hebben. Hij heeft ons niet zomaar aan ons lot overgelaten, maar heeft een boodschapper naar ons toegestuurd. Wie hem gehoorzaamt gaat naar het Paradijs en wie hem ongehoorzaam is gaat naar de Hel. Het bewijs hiervoor is de Uitspraak van de Meest Verhevene:

Voorwaar, Wij hebben een boodschapper naar jullie gezonden als getuige over jullie, net zoals Wij naar Fir’auwn een Boodschapper zonden (Mozes). Maar Fir’auwn was de boodschapper ongehoorzaam, dus hebben Wij hem met een overrompelende straf gegrepen. (Al-Moezemil: 15-16)

(De tweede) Allaah accepteert het niet dat men ook maar iets met Hem vereenzelvigt in de aanbidding tot Hem. Zelfs geen engel die (tot Hem) nabij is of een profeet die (door Hem) gezonden is! De argumentatie hiervoor is deze uitspraak van de Meest Verhevene:

En de moskeeën (gebedsplaatsen) zijn voor Allaah (alléén), roept dus niets (in aanbidding) naast Allaah aan. (Al-Djinn: 18)

(De derde) Het is niet toegestaan voor eenieder die in Allaahs Eenheid gelooft en Zijn Boodschapper gehoorzaamt om vriendschap te sluiten met diegenen die Allaah en Zijn Boodschapper tegenstreven, ook al is hij één van zijn naasten (familieleden)! Het bewijs hiervoor is deze uitspraak van de Meest Verhevene:

Er is geen volk te vinden dat (werkelijk) in Allaah en in de laatste Dag gelooft en degenen die Allaah en Zijn Boodschapper tegenstreven lief heeft. Zelfs wanneer deze tegenstrevenden hun vaders, of hun zonen of hun broeders of hun stamgenoten zijn. Zij zijn degenen bij wie Allaah het geloof (Iemaan) in hun harten verankert heeft en Hij geeft hen kracht met genade van Hem, en Hij doet hen tuinen (het Paradijs) binnengaan waar de rivieren onder door stromen, zij zullen daarin voor eeuwig leven. Allaah heeft Welbehagen met hen en zij hebben welbehagen met Hem. Zij zijn degenen die van de partij van Allaah zijn (degenen die de vijanden van de Islaam haten). Weet: voorwaar de partij van Allaah is de overwinnaar. (Al-Moedjaadellah: 22)

(Weet) moge Allaah jou leiden naar gehoorzaamheid aan Hem: De religie van Ibraahiem was Al-Haniefiejah, (wat betekent) de oprechte aanbidding van Allaah alléén en niets anders dan alléén Hem te aanbidden.

Dit is wat Allaah alle mensen beveelt (en dit is) de reden waarvoor Hij hen geschapen heeft. Zoals Allaah Ta’ala zegt:

En Ik heb de djinn en de mens slechts geschapen zodat zij Mij zouden aanbidden. (Ad-Dzaariyaat: 56)

De betekenis van (de zin): “Te aanbidden” is, “Mij als Enige (ware God) verklaren.”

Het grootste (en belangrijkste) wat Allaah gebiedt is de “Tauwhied.”

Tauwhied betekent; Alle aanbidding naar Allaah (alléén) te verrichten.

Het grootste (en meest essentiele) wat Allaah verbiedt is de “Shirk” en dit is; een ander naast Hem te aanbidden. De argumentatie hiervoor is deze Uitspraak van de Meest Verhevene:

En aanbidt Allaah (alleen) en verricht niets van de aanbidding voor een ander dan Hem … (An-Nisaa: 36)

(Wanneer er dus aan je gevraagd wordt) Wat zijn de Drie Fundamenten die voor ieder mens verplicht zijn om te weten? Zeg dan:

• De dienaars kennis over zijn Heer.
(De dienaars kennis over) zijn Geloof.
(De dienaars kennis over) zijn Profeet Mohammed.

(Als er aan je gevraagd wordt) Wie is jouw Heer? Zeg dan: "Mijn Heer is Allaah, Degene die mij en alles wat bestaat met Zijn Gunsten hoed. Hij is Degene die ik aanbid, ik aanbid niets anders dan Hem!

Het bewijs hiervoor is Ta’ala’s Uitspraak: Alle lof is aan de Heer der ‘Aalemien. (Al-Fatiha: 2)

Alles (wat bestaat) behalve Allaah is de ‘Aalemien en ik ben één van de ‘Aalemien.

(Als er dan aan je gevraagd wordt) Hoe heb jij jouw Heer leren kennen? Zeg dan: “Aan de hand van Zijn Schepping en Zijn Tekenen! Zijn Schepping (zoals): de dag, de nacht, de zon en de maan, de zeven hemelen en de (zeven) aarden en alles wat daarop is en tussen ligt’’. De argumentatie hiervoor is Ta’ala’s Uitspraak:

En tot Zijn Tekenen behoren de nacht en de dag en de zon en de maan. Kniel niet neer (in aanbidding) voor de zon en niet voor de maan, maar kniel neer voor Allaah, Degene Die hen heeft Geschapen, als jullie (werkelijk) alléén Hem aanbidden. (Foessilat: 37)

En Ta’ala’s Uitspraak:

Voorwaar, jullie Heer is Allaah, Degene Die de hemelen en de aarde in zes dagen heeft Geschapen. Vervolgens zetelde Hij zich over de Troon (op een manier die bij Zijne Goddellijke Hoogheid en Majesteit past). Hij doet de nacht de dag bedekken, die hem snel achter na gaat; en (Hij is de Schepper van) de zon, de maan en de sterren zijn aan Zijn Bevel onderworpen. Voorzeker, zijn Scheppen en Bevelen aan Hem voorbehouden. Gezegend zij Allaah, de Heer der Werelden. (Al-‘Araaf: 54)

Ar-Rabb (De Heer) betekent (hier): Diegene Die aanbeden wordt. Het bewijs hiervoor is; Ta’ala’s Uitspraak:

O Mensen, aanbidt jullie Heer, Degene Die jullie heeft geschapen en degenen vòòr jullie, opdat jullie (Allaah) zullen vrezen. Degene Die de aarde voor jullie heeft gemaakt tot een tapijt en de hemel tot een gewelf en Hij zendt water uit de hemel neer, waarmee Hij vervolgens vruchten voortbrengt als voorziening voor jullie. Ken daarom geen deelgenoten toe aan Allaah (in aanbidding) terwijl jullie het weten. (Al-Baqarah: 21-22)

Ibn Kethier rahiemehoellaah zei (over deze ayaah): “Diegene die (werkelijk) het recht heeft om aanbeden te worden is de Schepper van (al) deze dingen!”

(De Soorten Aanbidding) die Allaah ons heeft opgedragen (om te verrichten) zoals: Islaam, Iemaan en Ihsaan, Ad-doe`a, het hebben van angst, hopen (op de genade van Allaah), het vertrouwen (op Allaah), verlangen (naar de Genade van Allaah), Ontzag hebben (voor de straf van Allaah), nederig zijn (voor en omwille van Allaah), het vrezen van (alleen Allaah), het terugkeren (naar Allaah van zonde enz), het hulpzoeken (bij Allaah), het toevlucht zoeken (tot Allaah). Al deze aanbiddingen en alle andere soorten van aanbidding die Allaah ons bevolen heeft om te verrichten moeten geheel en al voor Hem zijn.

De argumentatie hiervoor is Ta’ala’s Uitspraak: En de moskeeën (gebedsplaatsen) zijn voor Allaah (alléén), roept dus niets (in aanbidding) naast Allaah aan!. (Al-Djinn: 18)

Wie dus iets van zijn ‘ibaadah (aanbidding) naar een ander dan Allaah verricht is een Kaafir (ongelovige) en Moeshrik (godenaanbidder)!

Het bewijs hiervoor is Ta'ala's Uitspraak:

En wie een andere Ilah (god) aanroept (aanbidt) naast Allaah, waarvoor hij geen bewijs heeft: dan is zijn afrekening bij zijn Heer alleen. Voorwaar, de kaafiroen (ongelovigen in de Eenheid van Allaah, polytheisten, ellendigen, heidenen, godenaanbidders) zullen niet slagen. (Al-Môminoen: 117)

[Het bewijs] vanuit de hadieth is (deze uitspraak van de Profeet salaallaahoe `alayhie was sallem): “De smeekbede (Doe’a) is het brein van de aanbidding!”

(Een ander) bewijs is; Ta’ala’s Uitspraak:

En jullie Heer zei: Roept Mij aan (i.e. aanbidt Mij en gelooft in Mijn Eenheid [Islaamitische Monotheïsme]), Ik zal jullie (smeekbede) verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te aanbidden (i.e. Mij niet aanroepen en niet geloven in Mijn Eenheid) zullen vernederd de Hel binnengaan. (Ghafir: 60)

De argumentatie voor “het hebben van angst voor Allaah” is (Allaah) Ta’ala’s Uitspraak:

…Koester daarom geen angst voor hen (de ongelovigen), maar koester angst voor Mij (Allaah), indien jullie (ware) gelovigen zijn.. (Ali-‘Imraan:175)

De argumentatie voor “de hoop'' (op de genade van Allaah) is deze uitspraak van de Meest Verhevene:

Laat daarom degene die hoopt op de ontmoeting met zijn Heer goede daden verrichten en laat hem bij de aanbidding van zijn Heer niets met Hem vereenzelvigen (grote afgoderij en/of showen).. (Al-Kahf: 110)

De argumentatie voor “het vertrouwen op Allaah is”, Allaah Ta’ala’s Uitspraak:

En stelt jullie vertrouwen op Allaah, indien jullie gelovigen zijn. (Al-Maidah: 23)
En Allaah Ta’ala zegt: Wie op Allaah vertrouwt, is Hij voldoende (voor). (At-Talaaq: 3)

De argumentatie voor het verlangen (naar de Genade van Allaah) het ontzag (voor de Bestraffing van Allaah), de nederigheid (voor alléén Allaah)” is Ta’ala’s Uitspraak:

Voorwaar, zij haasten zich in wedijvering voor het verrichten van vrome daden en zij smeekten Ons, verlangend (naar Onze Genade) en vol ontzag (voor Onze Bestraffing). En zij waren nederig tegenover Ons. (Al-Anbijaa: 90)

De argumentatie voor “het vrezen (van Allaah)” is Ta’ala’s Uitspraak:

Vrees daarom niet hen, maar vrees Mij. (Al-Baqarah: 150)

De argumentatie voor “het terugkeren (naar Allaah)” is Ta’ala’s Uitspraak:

En keer terug tot jullie Heer (met jullie harten), en geef jullie aan Hem over (met jullie ledematen –as-S’adie). (Az-Zoemar: 54)

De argumentatie voor “het hulp vragen (aan Allaah)” is Ta’ala’s Uitspraak:

U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp. (Al-Faatiha: 5)

In een hadieth (zegt de Profeet salaallaahoe `alayhie was sallem):

“Als je hulp zoekt zoek dan hulp bij Allaah!” (Overgeleverd door At-Tirmidhie)

De argumentatie voor “het (verplicht) bescherming zoeken (bij Allaah)” is Ta’ala’s Uitspraak:

Zeg: ik zoek bescherming bij de Heer der Dageraad. (Al-Falaq: 1)

En: Zeg: ik zoek bescherming bij de Heer van de mensen. (An-Naas: 1)

De argumentatie voor “het hulp zoeken (bij Allaah in nood)” is Ta’ala’s Uitspraak:

Toen jullie jullie Heer om hulp vroegen en Hij jullie verhoorde… (Al-Anfaal: 9)

De argumentatie voor “het (verplicht) slachten (voor Allaah)” is Ta’ala’s Uitspraak:

Zeg: “Voorwaar mijn salaah (gebed), mijn offer, mijn leven en mijn sterven zijn opgedragen aan Allaah, Heer der ‘Aalemien (mensheid, djinn en alles wat bestaat). (Al-An’aam: 162)

De argumentatie hiervoor vanuit de Soennah is: (de uitspraak van de Profeet salaallaahoe `alayhie was sallem) “Allaah vervloekt diegene die in naam van een ander dan Hem slacht.” (Overgeleverd door Moslim)

De argumentatie voor “het vervullen van de gelofte” is Ta’ala’s Uitspraak:

Zij komen hun geloften na. En zij vrezen een Dag waarop het kwaad wijd verspreidt is. (Al-Insaan: 7)

Het Tweede Fundament:

Kennis hebben over het Islaamitische geloof, en de bewijsvoering hiervoor (kennen)! Deze kennis is; de totale overgave aan de Eenheid van Allaah, door Hem onherroepelijk te gehoorzamen en (jezelf) te ontdoen van (alle manifestaties van) Shirk. Dit fundament bestaat uit drie catagorieën: “Islaam”, Iemaan”, “Ihsaan.” Elke catagorie is gebouwd op zuilen.
(1) De Islaam bevat vijf zuilen:
- De getuigenis; dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah, en dat Mohammed de Boodschapper van Allaah is. (Shahaadah)
- Het onderhouden van het gebed (Salaah)
- Het geven van de verplichte aalmoezen (Zakaat)
- Het vasten in de maand Ramadaan (Sawm)
- De bedevaart naar Allaahs huis Al-Haraam (Hadj)

De argumentatie voor de Shahaadah is, Ta’ala’s Uitspraak:

Allaah getuigt dat er geen god is dan Hij, en (ook) de Engelen en de Bezitters van kennis (getuigen voor Zijn Eenheid), standvastig in gerechtigheid. Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden dan Hij, de Almachtige, de Alwijze. (Ali ‘Imraan: 18)

De betekenis van: “Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allaah” is:

“Niets of niemand” is een ontkenning (van goddelijkheid) van al datgene wat naast Allaah aanbeden wordt.

“Behalve Allaah” is een bevestiging dat de aanbidding alléén voor Allaah is toegestaan, zonder in de aanbidding tot Hem enige deelgenoten aan Hem toe te schrijven. Niets of niemand van Zijn Schepping is dus een handlanger van Hem!

De verduidelijking van dit alles ligt in de hiervolgende uitspraak van de Meest Verhevene:

En toen Ibraahiem tot zijn vader en zijn volk (de godenaanbidders) zei: Voorwaar, ik (haat) wil niets uitstaande hebben met hetgeen wat jullie aanbidden. Behalve met Degene Die mij geschapen heeft. Voorwaar, Hij zal mij leiden. (Az-Zoechroef: 26-27)

En (in Allaah) Ta’ala’s Uitspraak: Zeg: O mensen van het Boek (Joden en Christenen) laten we tot een overeenstemming tussen ons en jullie komen (en dat is), dat wij niemand dan (alléén) Allaah aanbidden en dat wij niets met Hem vereenzelvigen (Shirk), en dat géén van ons elkaar als heren (Goden) naast Allaah plaatst. Als zij zich dan afwenden, zeg dan: “Getuig dat wij moslims (overgevenden) zijn. (Ali ‘Imraan: 64)

De argumentatie voor de getuigenis dat Mohammed de Boodschapper van Allaah is, is deze Uitspraak van de Meest Verhevene:

Voorzeker, er is een boodschapper tot jullie gekomen uit jullie eigen midden. Het doet hem pijn om jullie te zien lijden (in deze wereld en in het Hiernamaals), vurig wenst hij het goede voor jullie, voor de gelovigen is hij liefdevol en barmhartig. (At-Tauwbah: 128)

De bedoeling van de getuigenis dat Mohammed de Boodschapper van Allaah is, is: “Dat (je) Zijn bevelen gehoorzaamt en in al Zijn informatie en toelichting gelooft, en zorgt dat (je) al wat Hij ons heeft verboden of voor heeft gewaarschuwd vermijdt, en dat je Allaah alléén op die manier aanbidt zoals Hij dat heeft vastgesteld!''

De argumentatie voor “de Salaah en de Zakaat en de uitleg van de Tauwhied” is de volgende uitspraak van Meest Verhevene: Er werd hen niets anders bevolen dan oprecht naar Allaah de aanbidding te verrichten, als Hoenafaa (van alle godsdiensten afkerend naar de Islaam) En (zij werden ook bevolen) de Salaah te onderhouden en de Zakaat te betalen en dat (de Tauwhied) is de rechte godsdienst. (Al-Bayyinnah: 5)

De argumentatie voor “het vasten” is deze Uitspraak van de Meest Verhevene:

O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor degenen vóór jullie opdat jullie (d.m.v. het vasten Allaah) zullen vrezen. (Al-Baqarah: 183)

De argumentatie voor “de Hadj” is deze Uitspraak van de Meest Verhevene:

....En Allaah heeft voor de mensen de bedevaart (Hadj) verplicht gesteld (voor diegenen) die instaat zijn (i.e. over de middelen en vervoer beschikken) daarheen op weg te gaan. En wie ongelovig is. Voorwaar, Allaah heeft geen behoefte aan de ‘Aalemien (mensen, djinn en alles wat bestaat). (Ali ‘Imraan: 97)

(2) De Tweede Catagorie Al-Iemaan (het geloof): Dit heeft meer dan zeventig vertakkingen. De meest waardevolle vertakking is de uitspraak (van): La illaha illa Allaah (niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allaah), het minst waardevolle hiervan is het verwijderen van een (hinderend) obstakel van de weg en beschaamdheid is ook een vertakking van Iemaan. (Overgeleverd door moslim)
Iemaan heeft zes zuilen:- Het geloof in Allaah.
- Zijn Engelen.
- Zijn Boeken.
- Zijn Boodschappers.
- De laatste Dag.
- De Voorbestemming het goede en het slechte ervan. (Al-Qadr)

De argumentatie voor “deze zes pilaren” is deze uitspraak van de Meest Verhevene:

Het is geen Birr (i.e. een alles omvattend woord voor al het goede) dat jullie je gezichten naar het Oosten en het Westen wenden, maar al-Birr is wie gelooft in Allaah en het Hiernamaals en de Engelen en de (neergezonden) Boeken en (al) de Profeten… (Al-Baqarah: 177)

De Argumentatie voor “de Voorbestemming” is deze Uitspraak van de Meest Verhevene:

Voorwaar, Wij hebben alle zaken (die Wij Geschapen hebben) volgens een bepaalde maatgeving (Qadr) geschapen.. (Al-Qamar: 49)


(3) De Derde Catagorie Al-Ihsaan:
Bestaat uit maar één zuil. Het houdt in dat je Allaah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, besef dan dat hij jou wel ziet (overgeleverd door Moslim). De argumentatie hiervoor is deze Uitspraak van de Meest Verhevene:

Voorwaar, Allaah is met (met Zijn Hulp, Bijstand etc.) degenen die (Hem) vrezen, en met degene die liefdadig zijn. (An-Nahl: 128)

En (ook) deze Uitspraak van de Verhevene:

En vertrouw op de Almachtige, de Genadevolste. Degene Die jou ziet als jij staat (te bidden). En jouw bewegingen (ziet) onder de knielenden. Voorwaar, Hij is de Alhorende de Alwetende. (Ash-Shoe’araâ: 217-220)

En de Verhevene zegt: En jij bevindt je niet in een omstandigheid, en niets dragen jullie voor van de Qor’aan, noch verrichten jullie een handeling, of Wij zijn over jullie getuigen wanneer jullie daaraan toegewijdt zijn. (Joenoes: 61)

De argumentatie vanuit de Soennah is de zobekende hadieth; “Djiebriel” Waarin ‘Omar heeft gezegd:

Toen wij (op een dag) bij de Boodschapper van Allaah zaten, verscheen er een man voor ons, in stralend witte kleren en met gitzwarte haren, aan wie niet te merken was of hij een lange reis had afgelegd, noch iemand van ons kende hem. Hij ging voor de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zitten, met zijn knieën tegen de knieën van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam en met zijn handen op zijn dijen en zei: O Mohammed vertel, me wat de Islaam is. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam antwoordde: Islaam houdt in dat je getuigt, dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden dan Allaah en dat Mohammed de Boodschapper van Allaah is, dat je het Gebed onderhoudt, de Zakaat betaald, tijdens de maand Ramadan vast en de Bedevaart naar het huis verricht, als je daartoe in staat bent. Waarop hij zei: ‘’U heeft juist gesproken.’’ Wij waren erg verbaast dat hij eerst had gevraagd en daarna het antwoord bevestigde. Daarna zei hij: ‘’Vertel mij wat Iemaan is? Hij Sallalahu 'alaihi wasalam antwoordde: Het houdt in dat je gelooft in Allaah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn profeten en het Laatste Dag en dat je gelooft dat zowel het goede als het slechte Voorbeschikt is (Al-Qadr).’’ Hij zei: ‘’U heeft juist gesproken.’’ Daarna vroeg hij: Vertel mij wat Ihsaan is? Hij Sallalahu 'alaihi wasalam antwoordde: Het houdt in dat je Allaah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, beseft dat Hij jou (wel) ziet.’’ Toen zei hij: Vertel me over het Uur?.’’ Hij Sallalahu 'alaihi wasalam antwoordde: Daarover weet de ondervraagde niet meer dan de vrager.’’ Vervolgens zei hij: Vertel me dan over de Tekenen ervan?.’’ Hij Sallalahu 'alaihi wasalam antwoordde: Dat de slavin haar meester zal baren en dat je ziet dat op blote voeten lopende, straatarme (naakte) en behoeftige schaapherders (bedoeïen) met elkaar wedrijven in het bouwen van hoge huizen.’’ Hierna ging hij (de vreemdeling) weg en ik bleef daar een tijd zitten, totdat hij (de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam) me vroeg: O Omar, weet jij wie die vragensteller was?’’ Ik antwoordde: Allaah en Zijn Boodschapper weten het beste. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: Het was Djiebriel, hij kwam om jullie je godsdienst te leren.’’ (overgeleverd door Moslim nr. 8)

Het Derde Fundament:

Kennis hebben over jullie Profeet Mohammed salaallaahoe `alayhie was sallem.

Hij is Mohammed ibn (de zoon van) ‘Abdoellaah ibn Haashim en Haashim is van de Arabische stam Qoraysh en de Arabieren zijn nakomelingen van Ismaa`iel ibn Ibraahiem de vriend (van Allaah) moge Allaahs beste Zegen en Vrede op Hem en onze Profeet zijn.

Hij heeft drie en zestig jaar lang geleefd, veertig jaar vóór zijn zending en drieëntwintig jaar als Profeet en Boodschapper. Hij werd boodschapper met het woord “Lees” (Toen de eerste verzen van Hoofdstuk Iqraa aan hem werden geopenbaard). En hij werd Profeet nadat de eerste verzen van Hoofdstuk Al-Moeddaththir aan hem werden geopenbaard. Zijn woonplaats was Mekkah (Saoedie-Arabië). Hij werd gestuurd door Allaah om (de mensen) uit te nodigen naar At-Tauwhied (De Aanbidding van alléén Allaah) en hen te waarschuwen tegen Ash-Shirk (de vereenzelviging van afgoden met Allaah).

De argumentatie hiervoor is deze uitspraak van de Meest Verhevene:

O jij ommantelde. Sta op en waarschuw (door spraak en handeling). En prijs de Grootheid van jouw Heer (met Tauwhied). En reinig je kleding (letterlijk: van onreinheden of denkbeeldig; reinig al jouw daden van elke valsheid –As-S’adie). En vermijd de zondigheid. En geef niet om meer te ontvangen. En wees geduldig omwille van jouw Heer. (Al-Moeddaththir: 1-7)

De betekenis van: .Sta op en waarschuw. is; waarschuw tegen de Shirk en nodig uit naar de Eénheid van Allaah. En: .Prijs de Grootheid van jouw Heer. betekent; prijs Hem met Tauwhied. En: .Reinig je kleding. betekent; zuiver je handelingen van (alle manifestaties van) Shirk. En: .Vermijd de zondigheid. betekent; de zondigheid is de afgoden en hen vermijden wordt bereikt door hen en diegene die hen aanbidden te ontwijken en niets te maken (willen) hebben met deze afgodendienaren en hun afgoden.

Zo heeft de Profeet tien jaar uitgenodigd naar de Tauwhied. Daarna onderging hij een Hemelsreis en kreeg daar de opdracht om de vijf verplichte gebeden (dagelijks) uit te voeren. Nadat hij drie jaar in Mekkah gebeden had kreeg hij opdracht om te emigreren naar Al-Medienah.

De Hiedjra (Emigratie omwille van Allaah) is het uitwijken vanuit een plaats waar afgoderij (en ongeloof) wordt gepraktiseerd, naar een plaats waar Islaam (en Tauwhied) wordt gepraktiseerd.

De Hiedjra maken van (elk) land waar afgoderij wordt gepraktiseerd naar (de landen) waar Islaam wordt gepraktiseerd is een vaststaande verplichting tot en met Het Laatste Uur voor alle moslims.

De argumentatie hiervoor is deze uitspraak van de Meest Verhevene: Voorwaar, (tegen) degenen waarvan de zielen door de Engelen worden meegenomen, en die onrechtvaardig waren (tegenover hunzelf), zeggen zij: “In wat voor toestand waren jullie (toen jullie stierven)?” Zij zullen zeggen: “Wij waren de onderdrukten (zwakken) op de aarde (wij hadden niet de mogelijkheid tot emigratie).” Zij (de Engelen) zeggen: “Was de aarde van Allaah niet uitgestrekt genoeg om daarop te emigreren?” (van elk land van de ongelovigen naar de Islaamitische landen) Zij zijn degenen wiens verblijfplaats de Hel is en dat is de slechtste bestemming! Behalve de (werkelijk) onderdrukten (en zwakken) van mannen, vrouwen en kinderen die niet tot macht in staat zijn, en die geen weg (tot emigratie) kunnen vinden. Zij zijn het van wie Allaah (de fouten) zal uitwissen. En Allaah is Vergevend, Vergevensgezind. (An-Nisaa: 97-99.)

En deze uitspraak van de Meest Verhevene: O Mijn gelovige dienaren: voorwaar, Mijn aarde is wijd (om daarop te emigreren naar een plek waarin Allaah vrij aanbeden kan worden), aanbidt daarom slechts Mij. (Al-‘Ankaboet: 56.)

Iemaam al-Baghawie rahiemehoellaah zei over dit vers: ‘de oorzaak voor de nederdaling van dit Vers is; de achterblijving van een aantal moslims in Mekkah die niet konden emigreren. Toch werden zij door Allaah als gelovigen aangesproken.’

De argumentatie voor de Hiedjra vanuit de Soennah is deze uitspraak van (de Profeet salaallaahoe `alayhie was sallem): “De Hiedjra vervalt niet zolang de Tauwbah (vergiffenis) niet vervalt, en de Tauwbah vervalt niet totdat de zon uit het westen opkomt.” (Overgeleverd door Aboe Dawoed, Ahmed en ed-Daareqodnie.)

Nadat de Profeet salaallaahoe `alayhie was sallem gevestigd was in Al-Medienah, werd hij bevolen om de rest van de Islaamitische wetten, zoals: de Zakaat, het Vasten, de Hadj, de Adzaan (oproep tot het gebed), de Djihaad, het goede gebieden en het slechte verbieden en andere Islaamitische zaken (uit te voeren). (Al deze zaken) heeft hij tien jaar lang in de praktijk toegepast.

Na zijn overlijden bleef zijn religie levend.

Dit is Zijn religie: Er is niets goeds (te bedenken) of hij heeft de gemeenschap hierover ingelicht. Er is ook niets slechts (te bedenken) of hij heeft de gemeenschap daartegen gewaarschuwd.

Het goede (waarover hij ons heeft ingelicht) is at-Tauwhied en alles waar Allaah van Houdt en Welbehagen mee heeft. Het slechte (voor wat hij ons gewaarschuwd heeft) is ash-Shirk en alles wat Allaah Haat en niet tevreden mee gesteld wordt. Het is verplicht voor alle mensen en djinn om hem te gehoorzamen want, hij is door Allaah naar “alle mensen” (en djinn) gestuurd.

De argumentatie hiervoor is deze uitspraak van de Meest Verhevene:

Zeg: “O mensen (Arabieren en niet-Arabieren), voorwaar ik ben de Boodschapper van Allaah voor jullie allen… (Al-‘Araaf: 158.)

Allaah heeft met Hem (de Profeet ) de godsdienst vervolmaakt. De argumentatie hiervoor is deze uitspraak van de Meest Verhevene:

Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn Gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islaam voor jullie als godsdienst gekozen.... (Al-Maaidah: 3.)

Het bewijs dat Hij (Mohammed) salaallaahoe `alayhie was sallem overleden is deze uitspraak van de Meest Verhevene:

Voorwaar, jij zult sterven en voorwaar, zij zullen sterven (elk mens zal sterven). Daarna zullen jullie op de Dag der Opstanding bij jullie Heer met elkaar redetwisten (over de geschillen die zich in de wereld voor hebben gedaan). (Az-Zoemar: 30-31.)

De mensen zullen na hun dood weer worden opgewekt. Het bewijs daarvoor is deze uitspraak van de Meest Verhevene:

Uit haar (de aarde) hebben Wij jullie geschapen en daarin zullen Wij jullie terug doen keren (het graf) en daaruit zullen Wij jullie een andere keer opwekken (de Dag der Opstanding). (Taha:55)

En ook deze Uitspraak van de Meest Verhevene:

En Allaah heeft jullie als schepselen voortgebracht uit de aarde (de schepping van Adam). Daarna keert Hij jullie in haar terug (na het sterven) en brengt Hij jullie weer tevoorschijn (tijdens de Opstanding). . (Noeh: 17-18.)

Na de Wederopstanding zullen (de mensen) afgerekend en beloont worden voor hun daden. Het bewijs daarvoor is deze uitspraak van de Meest Verhevene:

En aan Allaah behoort wat er in de hemelen en op de aarde is; opdat Hij degenen die kwaad verrichten zal vergeleden voor wat zij deden en opdat Hij degenen die goed deden zal belonen met het Beste (in deze wereld en met het Paradijs in het Hiernamaals). (An-Nadjm: 31.)

Wie niet in de Wederopstanding gelooft is een ongelovige. Het bewijs hiervoor is deze uitspraak van de Meest Verhevene:

De ongelovigen zijn in de veronderstelling dat zij niet opgewekt zullen worden. Zeg: “Inderdaad! Bij mijn Heer! Jullie zullen zeker tot Opstanding gebracht worden en vervolgens zullen jullie op de hoogte gebracht worden van wat jullie bedreven hebben (in de wereld). En dat is voor Allaah gemakkelijk. (At-Taghaaboen: 7.)


Allaah heeft alle Boodschappers gestuurd als brengers van verheugende tijdingen en als waarschuwers tegen slechte tijdingen. Het bewijs hiervoor is deze uitspraak van de Meest Verhevene:

Boodschappers (zijn gestuurd) als brengers van verheugende tijdingen (voor de gehoorzamen) en als waarschuwers tegen slechte tijdingen (voor de ongehoorzamen) opdat de mens geen reden tot verontschuldiging tegenover Allaah zal hebben na (de zending van) de Boodschappers… (An-Nisaa: 165.)

De eerste van de Profeten was Noeh (Noach), en de laatste en Zegel der Profeten was Mohammed salaallaahoe `alayhie was sallem. Het bewijs dat de eerste van (de reeks) profeten Noach was, is deze uitspraak van de Meest Verhevene:

Voorwaar, Wij hebben aan jou (Mohammed) geopenbaard zoals Wij aan Noeh en de Profeten na hem openbaarden.... (An-Nisaa: 163.)

Alle boodschappers van Noach tot Mohammed zijn door Allaah naar hun volk gestuurd om hen te gebieden dat zij niemand anders dan alléén Allaah aanbidden, en om hen te verbieden de “Taghoet” (de Satan, afgoden enz.) te aanbidden. Het bewijs hiervoor is deze uitspraak van de Meest Verhevene:

En voorzeker, Wij hebben aan iedere oemmah (gemeenschap, natie) een boodschapper gezonden (die zij) aanbidt Allaah en houdt afstand van de Taghoet.. (An-Nahl: 36.)

Geloof in Allaah en het niet geloven (aanbidden) in de taghoet heeft Allaah verplicht voor alle dienaren.

Ibnoel-Qayyim rahiemehoellaah zegt (over de taghoet): “At-Taghoet is alles waar een dienaar zijn grenzen mee overschrijdt, van aanbedene, gevolgde (leider) of gehoorzaamde.”

Er zijn veel (soorten) Taghoets, maar de hoofd Taghoets zijn er vijf:
- - Iblies (Satan) moge Allaahs Vloek op hem rusten!
- - Degene die het goed vind dat hij aanbeden wordt.
- - Degene die de mensen uitnodigt naar de aanbidding van zichzelf.
- - Degene die doet alsof hij kennis heeft van het onwaarneembare (Al-Ghaib).
- - Degene die niet met de wetten van Allaah regeert.


De argumentatie (voor het verplicht koefr maken in de Taghoet) is deze uitspraak van de Meest Verhevene:

Er is geen dwang in de godsdienst (niemand mag gedwongen worden om de Islaam te aanvaarden). Het geloof (Iemaan) is duidelijk onderscheiden van ongeloof (Koefr), en hij die de Taghoet (magiër, Satan, afgod, elke kopstuk van de dwaling) verwerpt en in Allaah gelooft, heeft zeker het stevige knoop vastgegrepen, die niet ontbonden kan worden. En Allaah is Alhorende, Alwetende. (Al-Baqarah: 256.)

Dit is de betekenis van; La illaha illa Allaah (i.e. niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allaah).

In een hadieth (zegt de Profeet salaallaahoe `alayhie was sallem): “De hoofdzaak is de Islaam, zijn pilaren zijn de salaah en het toppunt is de strijd op de weg van Allaah.”

Allaah is de beste der Kenners! (Het einde van de drie fundamenten).


Geschreven door Shaychoel-Islaam Ibn Soelaymaan At-Tamiemie rahiemehoellaa.
Bron: Thalathat al usul (De drie Fundamenten) http://www.sincerehearts.nl/

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos