Het Zien van Allaah.

Het Zien van Allaah Ta`ala op de dag der Opstanding.

De Soennieten zeggen:

Soennieten geloven dat gelovigen gezegend zullen zijn met de Aanzicht van Allaah in het Hiernamaals, zoals vermeld staat in de Qor’aan:
“Op die Dag zullen gezichten (van de gelovigen) schitteren, kijkend naar hun Heer.”

De Shi’ieten zeggen:

De Shi’ieten geloven dat het Zien van Allaah niet mogelijk is in deze wereld, noch in het Hiernamaals.


De tekstuele bewijzen uit de Qor'aan en de Soennah tonen dit aan. Dus hoe kunnen sommige van de sekten uit het verleden en heden deze grote zegening ontkennen? Van die groepen uit het verleden die het zien (van Allaah) verwierpen, was mu'tazilah er één van. Vandaag is er, naar wat ik weet, geen enkele groep op het aardoppervlak die zegt: 'Wij zijn mu'tazilah'. Wij volgen de geloven van de mu'tazilah'. Alhoewel, ik heb wel een dwaze man gezien die in het openbaar verkondigde dat hij een mu'tazilah was. En hij verwerpt vele vastgestelde feiten uit de Religie, omdat hij overhaast handelt. Dus deze mu'tazilah verwerpen deze grote zegening en zij zeggen met hun zwakke intellecten: 'Het is onmogelijk dat Allaah gezien kan worden!'. Dus wat hebben zij gedaan? Hebben zij de Qor'aan verworpen? Allaah zegt in de Qor'aan:

'Stralende gezichten zijn er op die dag die naar hun Heer kijken'. Soerat Al-Qiyaamah: 22-23]

Hebben zij deze ayah verworpen? Nee, zij hebben het niet verworpen noch waren zij er ongelovig aan of afvallig geworden. Tot op de dag van vandaag, geven de ware Ahlul-Sunnah aan dat de mu'tazilah in dwaling verkeren, maar zij plaatsen hen niet buiten de Islaam. Dit is omdat zij deze ayah niet verwerpen, maar de echte betekenis ervan verwerpen, van welke de uitleg is verklaard in de Soennah. Allaah zegt over de gelovigen die het Paradijs binnen zullen gaan: 'Stralende gezichten zijn er op die dag die naar hun Heer kijken'. Dus hebben zij de betekenis ervan veranderd - zij geloven in de woorden van de ayah, maar zij geloven niet in de betekenis ervan. En de woorden, zoals de geleerden zeggen, zijn de vorm van de betekenis. Dus als we in de woorden geloven, maar niet geloven in de betekenis, dan zal dit geloof (Iemaan) niet voeden noch baten tegen honger (geen voordeel opleveren).

Dus waarom verwierpen deze mensen het zien van Allaah? Hun gedachten zijn verkrampt van het inbeelden en bevatten dat deze dienaar ('abd), die geschapen en beperkt is, in staat is om Allaah openlijk te zien. Net zoals het geval toen de Joden Moesa verzochten (om Allaah te zien), en Allaah verhinderde hen, wat teruggevonden kan worden in dat welbekende verhaal [Zie Surah Al-Baqarah: 55-59, Allaah zei tegen Moesa]:

'..Kijk naar de berg, als hij vast op zijn plaats blijft staan, dan zul jij Mij zien'. Soerat Al-A'raaf: 143]

Hun intellect was star en dus voelden zij zich verplicht om te spelen met de Quranische tekst en de betekenis ervan te veranderen. Waarom? - omdat hun Imaan (geloof) in het Ongeziene zwak is en hun geloof in hun intellect sterker is dan hun geloof in het Ongeziene, waar zij mee bevolen waren om in te geloven, in het begin van Surah Al-Baqarah:

'Alif Laam Meem. Dat is het Boek waaraan geen twijfel is, een leidraad voor de Godvrezenden - (wie zijn zij?) - Zij die geloven in het Ongeziene'. Soerat Al-Baqarah: 1-2]

Allaah is Ongezien, dus telkens wanneer onze Heer over Zichzelf praat, moeten we bevestigen dat dit de waarheid is en moeten we erin geloven, want ons intellect is zeer beperkt. De mu'tazilah hebben dit punt niet erkent, dus dit is waarom zij vele feiten die zijn vastgesteld in de Qor-aan hebben genegeerd en verworpen, zoals de woorden van Allaah:

'Stralende gezichten zijn er op die dag die naar hun Heer kijken'. Soerat Al-Qiyaamah: 22-23]

De mu'tazilah alsook de Shie’ah, die mu'tazilah zijn in hun geloofsovertuiging, verwerpen dat Allaah gezien zal worden, welke is bevestigd in de eerste ayah en uitgelegd door de Boodschapper van Allaah in de tweede ayah. En er zijn vele ahadeeth (die het niveau van Mutawaatir bereiken) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) hierover. Dus hun ta'weel (het verdraaien van de echte betekenis) van de Qor’aan heeft hen ertoe gebracht de betrouwbare ahadeeth van de Boodschapper van Allaah (vrede en zegeningen zij met hem) te verwerpen. Aldus hebben zij het rijk verlaten om beschouwd te worden als de 'Geredde groep' - 'Datgene wat ik en mijn Metgezellen volgen'. De Boodschapper van Allaah geloofde en was vol van overtuiging dat de gelovigen hun Heer zouden zien, omdat het is vermeld in de twee Sahieh collecties van de overlevering van een grote groep Metgezellen, zoals Abu Sa'eed Al-Khudree, Anas Ibn Maalik - en naast de Sahieh collecties - was er nog Abu Bakr as-Seddiq enzovoort.

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: 'Voorzeker jullie zullen jullie Heer op de Dag des Oordeels zien, net zoals jullie de maan zien op een (heldere) nacht met een volle maan - jullie hebben geen probleem om het te zien'.

Wat er hiermee bedoeld wordt is dat jullie geen problemen zullen hebben om Allaah te zien net zoals er geen probleem is om de maan te zien op een heldere nacht met een volle maan, zonder bewolking. Zij verwerpen deze ahadeeth gebaseerd op hun intellect, dus hebben zij een zwak Iemaan (Geloof).

door ash-Shaych al-Albaanie rahiemehoellaah.


Al-mu'tazilah bevestigen alle Namen van Allah maar ontkennen al Zijn Eigenschappen. Hun Bevestiging van de Namen houdt echter in dat de namen zomaar woorden zijn die niet op een betekenis of eigenschap duiden.

Imam Ahmad rahiemehoellaah heeft gezegd: “Wie beweert dat Allah niet gezien zal worden in het Hiernamaals is ongelovige een verloochenaar van de Koran.” [Tabaqaat al-Hanaabilah, boekdeel 1, blz. 59 en 145 ]

En hij zei ook: Te geloven dat Allaah Ta`ala op de dag der Opstanding met het blote oog gezien zal worden. Zoals dat is overgeleverd (door de metgezellen) in de authentieke overleveringen van de Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem).

(Bron; 'Oesoel as-Soennah' punt 16 van Imaam Ahmed ibn Hanbal rahiemehoellaah)

Zoals een Selefie geleerde verklaarde:


"De Gelovigen zullen Hem zien, (we geloven dit) zonder te zeggen hoe dit zal gebeuren of door vergelijkingen te maken, of er voorbeelden van te geven'.

bron: samengesteld door broeder abu_abdulwahhab

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos