De vormen van afvalligheid.

Vraag: Men zegt dat er sprake van ridda (afvalligheid) kan zijn door fi'liyyah (handelingen) of qawliyah (uitlatingen). Er wordt gehoopt dat u voor mij op een korte en duidelijke manier de soorten van afvalligheid kunt verklaren, met betrekking tot (1) handelingen (2) spraak en (3) geloof?

Antwoord: Ar ridda (afvalligheid) is ongeloof na Islaam. Het kan door spraak, handeling, i'tiqaad en twijfel.


Dus wie er ook:

1.) Shirk maakt met Allaah of
2.) Zijn Roeboeb-iyah (Heerschappij) verwerpt of Zijn Wahdaaniyah (Eenheid) of
3.) een Eigenschap van onder Zijn Eigenschappen (verwerpt) of
4.) sommige van Zijn Boeken of Zijn Boodschappers verwerpt of
5.) Allaah of Zijn Boodschapper (sal Allaahu alaiyhi wa sallam) beledigt of
6.) iets (verwerpt) van de verboden zaken, waarbij men over de aard van het verbod eens is of die het toegestaan probeert te maken of
7.) de verplichting van een zuil verwerpt van onder de vijf zuilen van de Islaam of in twijfel is over de verplichting van deze (zuil) of
8.) (wie twijfelt aan) de getrouwheid van Muhammad (sal Allaahu alaiyhi wa sallam) of van welk van de andere Profeten dan ook of
9.) (wie) de Opstanding(sdag) na de dood (betwijfelt) of
10.) wie neerbuigt voor een idool of een ster of iets dergelijks - dan heeft hij inderdaad kufr (ongeloof) en afvalligheid aan de godsdienst van de Islaam begaan.

Dus het is aan u om de hoofdstukken over de regelgeving omtrent afvalligheid uit de Boeken van Islamitische Fiqh te lezen - want waarlijk zij (de geleerden van fiqh) hebben veel aandacht hieraan geschonken - moge Allaah genadig met hen zijn.

Op deze manier komt u te weten - uit de voorgaande voorbeelden - over de afvalligheid door spraak, handeling en geloof en de vorm van afvalligheid als gevolg van twijfel.


Permanente Comité voor Onderzoek en Oordelen
Shaykh `Abdul-`Azeez Bin Baz rahiemehoellaa
Shaykh `Abdullah bin Ghudayaan
Shaykh `Abdullaah bin Qu`ood
Shaykh `Abdur-Razzaaq al-`Afeefee

Vraag 2 van fatwa no. 7150 pag. 8, Vol. Twee Fataawa van het Permanente Comité

Voorbeelden van overtuigingen die de geloofsgetuigenis (Shahaadah) ongeldig maakt.

Sommigen van de kuffar (niet-Moslims) beweren de bondgenoten (awliyaa-e) van Allaah te zijn. Dat zijn zij niet, in plaats hiervan zijn zij vijanden van Allaah. Ook sommigen van de hypocrieten, die aan uiterlijk vertoon (ar-riyaa-e; as-soem'a) in de Islam doen, waarbij zij in het openbaar de getuigenis hebben afleggen; dat er geen andere godheid is dan Allaah, en dat Muhammad Zijn Profeet en boodschapper is, en dat hij tot de gehele mensheid gezonden was, nee, naar beiden; mensen en djinns, maar in hun harten hechten zij geloof aan zaken die dat ongeldig maakt. Voorbeelden van overtuigingen die de geloofsgetuigenis ongeldig maakt zijn:

1.) Iemand die niet echt gelooft dat Muhammad de boodschapper van Allaah is, maar gelooft dat hij een grote en gerespecteerde leider was, die net zoals andere grote koningen, zijn mensen leidde naar zijn eigen intellectuele inspanningen en ideeën.

2.) Iemand die gelooft dat Muhammad een boodschapper van Allaah is, maar niet voor de gehele ras (mensheid), bijv. alleen naar de ongeletterde Arabieren, en niet naar de mensen die de voorgaande boeken hadden gekregen. Dit wordt herhaaldelijk gehoord bij velen van de Joden en de Christenen.

3.) Iemand die gelooft dat Muhammad de boodschapper van Allaah over de algehele schepping in het algemeen is, maar dat Allaah speciale bondgenoten (awliyaa-e) heeft waar naartoe hij niet was gestuurd, en die zijn boodschap ook niet nodig hebben, veeleer hebben zij een manier om in de nabijheid van Allaah te komen zonder de Profeet nodig te hebben, zoals al-Khidhr met Moesa was dat gevonden kan worden in het verhaal in Soerat al-Kahf.

4.) Iemand die zegt dat hetgeen hij nodig heeft direct van Allaah kan nemen, en er profijt van kan hebben zonder intermedianten of profeten.

5.) Iemand die gelooft dat Muhammad alleen met de "oppervlakkige" wetten gestuurd was welke hij accepteert, maar gelooft dat er ook andere verborgen waarheden zijn waarmee de Profeet (sallaah Allaahoe 'alayhi wa sallaam) niet gezonden was, het niet wist, of dat hij zelf in staat is ze beter te kennen dan de Profeet, of dat hij ze kan gaan kennen zoals de Profeet ze kende, maar dan niet door de Profeet (sallaah Allaahoe 'alayhi wa sallaam).

Sommige van deze mensen zeggen zelfs dat de mensen van de Suffa (een plaats in de masjid van de Profeet, gereserveerd voor de Moslims die migreerden naar Medina, en geen huis of andere verblijfplaats hadden) de Profeet niet nodig hadden, en niet naar hen gezonden was. Sommige van hen zeggen dat Allaah openbaring gaf aan de mensen van de Suffa, waarbij hen in het geheim datgene getoond werd wat aan de Profeet op de avond van de hemelvaart getoond werd, aldus zijn zij net zoals de Profeet in status. In hun buitensporige onwetendheid, wisten zij zelfs niet dat de hemelvaart had plaatsgevonden terwijl de Profeet nog in Makka was, zoals Allaah zei:

Geprezen zij Hij die Zijn dienaar bij nacht een reis liet maken van al-Masjid al-Haraam (de heilige moskee in Mekka) naar al-Masjid al-Aqsa (in Jerusalem) waarvan Wij de omgeving gezegend hebben... Soerah al-Israa-e [17:1]

En dat de mensen van de Suffa niet bestonden tot na de migratie van de Profeet (sallaah Allaahoe 'alayhi wa sallaam) naar Medina. De Suffa was een plek in de noordelijke gedeelten van de Masjid van de Profeet als verblijfplaats voor de nieuwkomers zonder familie of goede vrienden in Medina waarbij zij konden verblijven. De gelovigen migreerden naar de Profeet in Medina; als zij een verblijfplaats zouden hebben, en wanneer dit niet haalbaar was voor hen, verbleven zij in de masjid totdat de mogelijkheid ontstond om een ander verblijfplaats te vinden.

De "mensen van de Suffa" waren geen speciale groep mensen die nooit de Suffa verlieten. In feite nam soms hun aantal af, en nam het toe in andere tijden. Een man kan daar voor een bepaalde tijd verblijven, en vervolgens naar een andere locatie in Medina vertrekken. Zij die in de Suffa verbleven, kwamen uit alle (sociale) lagen van de mensen, zij hadden geen bepaalde karakteriele eigenschappen van kennis of religieusiteit. In feite was er onder de mensen van de Suffa zelfs iemand die de Islam de rug toe keerde, en gedood werd door de Profeet. In Sahieh Boekhaarie is er een verhaal over een groep Arabieren die naar Medina toe kwamen in de tijd van de Profeet. Zij hadden moeite met het klimaat van Medina, en hun gezondheid ging achteruit. Zij vroegen de Profeet hen te voorzien van melk. Hij gaf hen opdracht naar de plaats te gaan waar zijn kamelen gestald waren. Zij gingen er naartoe en dronken van de melk en de urine van de kamelen. Toen zij weer gezond waren, vermoordden zij de hoeder van de kamelen, roofden de kamelen, en sloegen op de vlucht naar de woestijn. De Profeet (sallaah Allaahoe 'alayhi wa sallaam) stuurde daarop een groep om hen te vervolgen, en toen zij gevangen waren genomen, beviel hij dat hun ogen dicht geschroeid werden met verhitte botten, hun handen en voeten werden afgehakt zonder de wonden te dichten, en zij werden in een rotsachtige gebied in Medina achtergelaten, vragend om water, terwijl er niemand gevonden kon worden die hen daarin kon voorzien.

In deze h'adieth, welke te vinden is in Sahieh Boekhaarie, wordt er genoemd dat zij in de Suffa verbleven. Het werd dus bewoond door mensen zoals deze, en het werd ook bewoond door sommigen van de beste van de Moslims zoals Sa'ad ibn Abi Waqqaas, hij was de beste van hen die in de Suffa verbleven, later vertrok hij ergens anders naartoe. Abu Huraira en anderen verbleven ook in de Suffa. De geleerde 'Abdul Rahmaan as-Salmi heeft de geschiedenis verzameld van hen die hun tijd in de Suffa spendeerden.

Wat de Ansaar betreft, niemand van hen behoorde tot de mensen van de Suffa. Eveneens de belangrijksten van de migranten zoals abu Bakr, 'Oemar, 'Uthmaan, 'Ali, Talha, Az-Zubair, 'Abdul Rahmaan ibn 'Auf, abi 'Ubaidah ibn Al-Jarraah, en anderen, geen van hen heeft ooit tot de mensen van de Suffa behoort...

Bron: Het criterium tussen de bondgenoten van ar-Rahmaan en de bondgenoten van de Shaytaan. Hoofdstuk 2.
door Shaychoel-Islaam Ibn Taymiyyah rahiemehoellaah

0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos